Volitve predsednika in podpredsednika Strokovnega sveta pri Vladi Republike Slovenije

NOVO 19.11.2020, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Obvestilo o volitvah predsednika in podpredsednika Strokovnega sveta pri Vladi Republike Slovenije za Sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje, ki so potekale na daljavo, v času od 12.11. do 16.11.2020.
Po določilih Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 22/18) je predsedniku in njegovemu namestniku iztekel dvoletni mandat. Nemudoma se je pristopilo k oblikovanju predlogov za volitve novega vodstva, ki je bilo zaradi korona virusa COVID-19 izvedeno na daljavo.
Udeležba na volitvah je bila 93,33% (oddanih 14 glasovnic/15 članov Strokovnega sveta). 

Za naslednji dvoletni mandat sta bila soglasno izvoljena:
Predsednik Strokovnega sveta:    Mag. Branko Kovač (Geodezija)
Podpredsednik Strokovnega sveta: Prof. dr. Vincenc Butala (Stroji in oprema).


Odredba o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije

16.11.2020, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Spoštovani,

izdana je odredba predsednika Vrhovnega sodišča RS o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Odredba v nadaljevanju), ki je predvidoma v soboto bila objavljena v Uradnem listu RS.
 
Odredba je v priponki.
 
Vsa sodišča od 16. 11. 2020 poslujejo v omejenem obsegu v skladu s 83. členom Zakona o sodiščih. Ne glede na navedeno pa sodišča poslujejo v neomejenem obsegu v kazenskih zadevah, v katerih bi kazenski pregon zastaral v šestih mesecih od uveljavitve te odredbe.
V nenujnih zadevah in v zadevah, ki se v skladu s tretjim odstavkom 2. točke Odredbe ne štejejo za nujne, sodišča odločajo in vročajo sodna pisanja, ne izvajajo pa narokov in ne opravljajo drugih procesnih dejanj, ki neizogibno terjajo fizično prisotnost strank ali drugih udeležencev sodnega postopka in ne izvajajo uradnih ur.
 Procesni roki v nenujnih zadevah in v zadevah, ki se v skladu s tretjim odstavkom 2. točke Odredbe ne štejejo za nujne, v skladu s četrtim odstavkom 83. člena Zakona o sodiščih ne tečejo. Procesni roki v teh primerih začnejo teči prvi naslednji dan po javno objavljenem preklicu predsednika Vrhovnega sodišča, na kar sodišče opozori stranko na sodnem pisanju, ovojnici ali drugi listini, ki se priloži pisanju.
 Obseg poslovanja je torej omejen samo na nujne zadeve in na kazenske zadeve, v katerih bi kazenski pregon zastaral v šestih mesecih od uveljavitve te odredbe.  V vseh drugih zadevah pa je obseg poslovanja sodišč  omejen na odločanje, kjer ni potreben neposreden stik oziroma je omogočeno elektronsko poslovanje (na primer v zadevah sodnega registra, zemljiške knjige, stečajnih postopkov in izvršilnih postopkov).  
 Naroki v nenujnih zadevah in v zadevah, ki se v skladu s tretjim odstavkom 2. točke  odredbe ne štejejo za nujne, se v času veljavnosti te Odredbe štejejo za preklicane, razen če so sklicani videokonferenčno.


Zbor ZSICkmet 2020 in strokovna predavanja 2020

15.11.2020, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Vsebina prispevka je interne narave in je vidna samo s prijavo.


Opravljanje dela sodnih izvedencev – odgovor MNZ

29.10.2020, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Vsebina prispevka je interne narave in je vidna samo s prijavo.


8. strokovno srečanje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije

25.10.2020, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Vsebina prispevka je interne narave in je vidna samo s prijavo.


Smernice tržnega vrednotenja - pripombe!

25.10.2020, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Vsebina prispevka je interne narave in je vidna samo s prijavo.


SMERNICE TRŽNEGA VREDNOTENJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ št. 3

25.10.2020, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Vsebina prispevka je interne narave in je vidna samo s prijavo.


Dopis Ministrstva za pravosodje o delu sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev v času epidemije virusa Covid-19

18.06.2020, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Posredujem dopis Ministrstva za pravosodje o delu sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev v času epidemije virusa Covid-19.

SICT_epidemija


Opozorilo Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS

18.06.2020, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Pozdravljeni!

Društvo SICKMET je prejelo po elektronski pošti dopis Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS z  naslednjo vsebino:

Spoštovani,

 V zadnjem času opažamo, da se je pri nekaterih cenilcih razvila praksa, da namesto fotografije s terenskega ogleda zemljišča, ki je predmet cenitve, priložijo le fotografijo z Google maps-a. Pozivamo vas, da tega ne počnete, priložiti je potrebno fotografije, ki odražajo dejansko stanje s terena v trenutke izvedbe cenitve.

 V kolikor ni priložena fotografija s terenskega ogleda, se smatra, da terenski ogled ni opravljen in ni bilo preverjeno dejansko stanje nepremičnine, ki se ocenjuje.

 Gre za hudo kršenje 8. odstavka 2. člena Okvirnega sporazuma V_01/2018/S o naročanju cenitev nepremičnin za obdobje štirih let in v kolikor ugotovimo še kakšno kršitev bomo ukrepali v skladu z 4. odstavkom 3. člena prej omenjenega sporazuma in o tem obvestili tudi ustrezne institucije.

 Želim vam lep dan!

 Simona ŽOVLJE

 SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS

 Strokovna sodelavka VII/2 (I)


Zbor ZISCkmet in strokovna predavanja 2020 - obvestilo

18.06.2020, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Vse članice in člane Združenja sodnih izvedencev in sodnih cenilcev kmetijske stroke Slovenije obveščam, da bo Zbor ZSICkmet in strokovno izobraževanje, prvotno sklicana za soboto 14.03.2020, izvedena eno od sobot zadnje dekade v mesecu septembru 2020 (19. 09. ali 26. 09.), o čemer boste pravočasno obveščeni.

OBVESTILO