Kodeks poklicne etike članov združenja

Kodeks ravnanja in obnašanja sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev

 

I. Kodeks

Kodeks sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev, imenovanih na podlagi Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (v nadaljevanju ZSICT) opredeljuje najpomembnejša načela, po katerih se ravna vsak, na podlagi ZISCT, imenovani sodni izvedenec, sodni cenilec in sodni tolmač.

 

II. Neodvisnost

Sodni izvedenec, sodni cenilec in sodni tolmač opravljajo delo in naloge v skladu s pravili stroke, znanosti in zakonodaje, pri tem pa ne dovoljujejo nobenih posegov, ki bi lahko ogrozili neodvisno opravljanje njihovega dela.

 

III. Nepristranskost

Sodni izvedenec, sodni cenilec in sodni tolmač ohranjajo objektivnost in svojim naročnikom nepristransko svetujejo oziroma tolmačijo, brez predsodkov ali večje naklonjenosti do katerekoli organizacije ali osebe.

 

IV. Prizadevnost in strokovnost

Vseskozi vzdržujejo visoko raven znanja in spretnosti, se stalno strokovno izpopolnjujejo, sledijo raziskavam in razvoju na svojem strokovnem področju ter tudi sami raziskujejo in zbirajo podatke s strokovnega področja, za katerega so imenovani ter uporabljajo svoje znanje v dobro družbe.

Vzamejo samo toliko dela, kolikor menijo, da so ga sposobni strokovno opraviti.

So prizadevni in predani pri opravljanju svojih dolžnosti.

 

V. Javni interes in zaupnost

Pri svojem ustnem in pisnem delu morajo zagotoviti resnične in popolne informacije.

Dolžni so razkriti resnico, tudi če ni to v interesu njihovih naročnikov in strank.

Spoštovati morajo načelo tajnosti glede osebnih, poslovnih in vseh drugih podatkov, za katere so izvedeli pri opravljanju svojega dela kot sodni izvedenci, sodni cenilci ali sodni tolmači.

 

VI. Nasprotje interesov

Pri delu morajo paziti, da se v nobenem primeru ne znajdejo v nasprotju interesov. Kadar se pojavi taka možnost, ne glede na oddaljenost možnosti, da do tega pride, nalogo oziroma delo, ki mu jo je naložilo sodišče ali drug organ, obrazloženo zavrne. 

 

VII. Odnos

Pri svojem delu spoštujejo pravico do osebnega dostojanstva in varnosti ter vzpostavljajo in vzdržujejo neoporečne in spoštljive odnose s predstavniki naročnikov ter strankami in udeleženci v postopkih.

 

VIII. Ugled

Varujejo ugled stroke ter sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev.

Izogibajo se neustreznemu ravnanju, obnašanju in druženju s katerokoli osebo ali podjetjem dvomljivega slovesa. Pri svojem poklicnem delu in zunaj njega se ne smejo ukvarjati s posli in aktivnostmi, ki niso združljivi s častjo in njihovo neodvisnostjo.

 

Kodeks je najti tudi na spletni strani Strokovnega sveta sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev, na internetnem naslovu:

https://www.gov.si/zbirke/delovna-telesa/strokovni-svet-za-sodno-izvedenstvo-sodno-cenilstvo-in-sodno-tolmacenje/