Obvestilo članicam in članom ZSICkmet - plačilo članarine ZSICkmet 2020 in dostopanje do aplikacije CENILEC

31.01.2021, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Novice

Vsebina prispevka je interne narave in je vidna samo s prijavo.


Sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom

12.01.2021, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Ljubljana, 10. januarja (STA) - Omejeno poslovanje sodišč je bilo v petek podaljšano do konca meseca. V skladu s tem so sodišča tudi za prihodnji teden razpisala naroke le v nujnih zadevah, kazenskih zadevah, ki jim grozi skorajšnje zastaranje, in delovno-socialnih sporih.

Omejeno poslovanje sodišč podaljšano do 31. januarja

Vrhovno sodišče je v četrtek v uradnem listu objavilo spremembe odredbe o posebnih ukrepih na področju pravosodja zaradi epidemije, s katerimi je omejeno poslovanje sodišč podaljšalo do 31. januarja.

Po omenjeni odredbi sodišča od 16. novembra poslujejo v omejenem obsegu, v neomejenem obsegu pa obravnavajo le nujne zadeve in kazenske zadeve, v katerih bi kazenski pregon zastaral v šestih mesecih od uveljavitve odredbe. Dodatno lahko glede na četrtkove spremembe v neomejenem obsegu poslujejo tudi v individualnih sporih o obstoju ali prenehanju delovnega razmerja, v sporih o pravicah na področju obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, obveznega zdravstvenega zavarovanja in obveznega zavarovanja za primer brezposelnosti ter v sporih o pravici do denarne socialne pomoči.

Odredba tudi določa, da v času omejenega poslovanja sodišč procesni roki v nenujnih zadevah ne tečejo.

Neomejeno poslovanje sicer ne velja za vse nujne zadeve, določene v zakonu o sodiščih. Odredba določa, da se med nujne zadeve z neomejenim poslovanjem ne štejejo menični in čekovni protesti ter menične tožbe, popis zapustnikovega premoženja, zadeve za odvzem premoženja nezakonitega izvora po zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora ter upravni spori po zakonu o informacijskem pooblaščencu, po zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, po zakonu o kmetijskih zemljiščih in po zakonu o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja.


98. Sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom, stran 269.

S K L E P

Na podlagi šestega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15, 23/17 – ZSSve, 22/18 – ZSICT, 16/19 – ZNP-1, 104/20 in 203/20 – ZIUPOPDVE) in predloga predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije št. Su 407/2020-384 z dne 7. 1. 2021 je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep o začasnem prenehanju teka rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom 

I. Roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določeni z zakonom, ne tečejo.

II. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ta sklep začne veljati 11. januarja 2021 in velja do 31. januarja 2021.

Št. 00720-1/2021

Ljubljana, dne 8. januarja 2021

EVA 2021-2030-0002

Vlada Republike Slovenije 

Janez Janša 

predsednik 


Informacije članstvu ZSICkmet

10.12.2020, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Vsebina prispevka je interne narave in je vidna samo s prijavo.


Odredba o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije

16.11.2020, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Spoštovani,

izdana je odredba predsednika Vrhovnega sodišča RS o posebnih ukrepih iz 83.a člena Zakona o sodiščih zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Odredba v nadaljevanju), ki je predvidoma v soboto bila objavljena v Uradnem listu RS.
 
Odredba je v priponki.
 
Vsa sodišča od 16. 11. 2020 poslujejo v omejenem obsegu v skladu s 83. členom Zakona o sodiščih. Ne glede na navedeno pa sodišča poslujejo v neomejenem obsegu v kazenskih zadevah, v katerih bi kazenski pregon zastaral v šestih mesecih od uveljavitve te odredbe.
V nenujnih zadevah in v zadevah, ki se v skladu s tretjim odstavkom 2. točke Odredbe ne štejejo za nujne, sodišča odločajo in vročajo sodna pisanja, ne izvajajo pa narokov in ne opravljajo drugih procesnih dejanj, ki neizogibno terjajo fizično prisotnost strank ali drugih udeležencev sodnega postopka in ne izvajajo uradnih ur.
 Procesni roki v nenujnih zadevah in v zadevah, ki se v skladu s tretjim odstavkom 2. točke Odredbe ne štejejo za nujne, v skladu s četrtim odstavkom 83. člena Zakona o sodiščih ne tečejo. Procesni roki v teh primerih začnejo teči prvi naslednji dan po javno objavljenem preklicu predsednika Vrhovnega sodišča, na kar sodišče opozori stranko na sodnem pisanju, ovojnici ali drugi listini, ki se priloži pisanju.
 Obseg poslovanja je torej omejen samo na nujne zadeve in na kazenske zadeve, v katerih bi kazenski pregon zastaral v šestih mesecih od uveljavitve te odredbe.  V vseh drugih zadevah pa je obseg poslovanja sodišč  omejen na odločanje, kjer ni potreben neposreden stik oziroma je omogočeno elektronsko poslovanje (na primer v zadevah sodnega registra, zemljiške knjige, stečajnih postopkov in izvršilnih postopkov).  
 Naroki v nenujnih zadevah in v zadevah, ki se v skladu s tretjim odstavkom 2. točke  odredbe ne štejejo za nujne, se v času veljavnosti te Odredbe štejejo za preklicane, razen če so sklicani videokonferenčno.


Zbor ZSICkmet 2020 in strokovna predavanja 2020

15.11.2020, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Vsebina prispevka je interne narave in je vidna samo s prijavo.


SMERNICE TRŽNEGA VREDNOTENJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ št. 3

25.10.2020, Jože Lovenjak | Društvene zadeve | Obvestila

Vsebina prispevka je interne narave in je vidna samo s prijavo.