Mnenje, v zvezi s spornim zapisnikom zbora 19.10.2013, ki ga je izrazil član g. Franc Gorše

Objavljeno .

Spoštovani g. predsednik združenja,

Sledil sem pripombam na zapisnik zbora, z dne 19.10. 2013, zlasti g. Mirana Lovrina in tvojim ultimativnim obvestilom in grožnjam o odstopu z mesta predsednika združenja.

Moje mnenje:

Sprejeti sklep v zvezi z novo metodologijo v zapisniku zbora, z dne 19.10.2013 ni pravilno zapisan. Nenavadno je tudi, da sta overitelja »spornega zapisnika zbora«, dejansko tudi avtorja »spornega gradiva«. Zato se sklep ne more izvajati do njegove ponovne verifikacije. Zelo nenavadna je eliminacija predsednika Komisije g. Lovrina iz postopka priprave metodologije. Ugotovitve o nedemokratičnosti postopanja vodstva združenja so torej utemeljene. V združenje je treba vrniti normalen dialog in ne grožnje o odstopu in diktatu o postopku. Če je tvoja izjava o odstopu resna, si dolžan sklicati najprej sejo UO in ga o nameri formalno seznaniti in predložiti odstopno izjavo ter tudi sklicati volilni občni zbor. Vsa procedura se mora izvesti po Pravilih združenja preko (sedaj zapostavljenega) UO in na samem zboru.

Bil sem pobudnik in soustanovitelj ter dolgoletni predsednik združenja. V času mojega predsedovanja med članstvom in v stroki ni bilo razhajanj. Odločitve so se sprejemale s konsenzom. Zlo slutnjo o drugačnem načinu vodenja in odločanja v združenju ter (brezosebnem) odnosu do članstva, sem imel že ob mojem vsiljenem umiku iz ožjega vodstva.

Predstavljeno gradivo na zboru, na žalost, ni dolgo pričakovana nadgradnja dosedanjega načina ocenjevanja po EM in pridobljenih cenitvenih izkušenj, temveč je celo oddaljevanje od koncepta tržnega ocenjevanja po MSOV. V samo vsebino se tu ne spuščam. Veliko težav je povzročila opustitev katastrskih kultur in razredov ter prevedba v bonitetne točke. Brez časovne ihte je treba doseči poenotenje priporočil in izhodišč za ocenjevanje, kolikor niso usklajena, najprej na strokovni Komisiji in na UO. Do takrat pa naj se upošteva že prejeto obvestilo iz julija 2012.

LP, France Gorše

Datum 3.1.2014

Sklepi sestanka Sodnih izvedencev kmetijske stroke in sodnih cenilcev kmetijske stroke z območja Okrožnega sodišča Murska Sobota

Objavljeno .

G. predsednik
 
Sodni izvedenci kmetijske stroke in sodni cenilci kmetijske stroke z območja Okrožnega sodišča Murska Sobota smo imeli 27.12.2013 sestanek in v zvezi s tvojimi zapisi na spletni strani združenja in soglasno sprejeli: 
  

Predsednik ZSICkmet je na spletni strani združenja objavil več pisanj vezanih na zbor ZSICkmet z dne 19.10.2013 in posledično v zvezi z delom sodnih izvedencev in sodnih cenilcev kmetijske stroke v bodoče. 

Člani ZSICkmet SV Slovenije (območje Okrožnega sodišča v Murski Soboti) na navedena pisanja predsednika odgovarjamo s svojimi usklajenimi stališči in predlogi:

  1. Razočarani smo, da si predsednik ZSICkmet demokratično odločanje v združenju interpretira tako, da bo ali po njegovem, ali pa bo odstopil. Popolnoma jasno je in tudi zapisano v predlogu zapisnika zbora z dne 19.10.2013, da je bil na glasovanje dan predlog dohodkovne metode po predlogu komisije in ne dohodkovna metoda po predlogu BF, ki ni sprejemljiva iz že večkrat navedenih razlogov. Ravno tako niso sprejemljive tabele izračunanih dohodkov in dobičkov po posameznih območjih, kot jih predlaga BF, saj pri najboljši možni rabi ne more biti prikazana izguba, ali tako majhen dobiček, kot v mnogih primerih (še manj pa dohodek), ki bi v izračunu dajal smešno nizke (izjemoma pa tudi obratno) tržne vrednosti kmetijskih zemljišč.
  2. Predsednikovo pisanje lahko razumemo samo kot njegov odstop s funkcije predsednika ZSICkmet, kar pomeni nujo, da nemudoma skliče zbor združenja, da se omogočijo in izvedejo nadomestne volitve, ne pa da zaradi svojega odstopa od tistih, ki opozarjajo na nepravilnosti zahteva lokacijo, datum, uro,.. zbora. Na zboru bi bilo nujno doreči način tržnega vrednotenja in vrednotenja v postopkih razlaščanja v naprej, da bi sodna kmetijsko cenilska in izvedeniška stroka ostala živa. Upamo, da predsednik ne namerava za dosego svojih, sicer ne vemo kakšnih ciljev, imeti za talca celo stanovsko organizacijo.
  3. Sporočamo, da smo govorili z mnogimi člani ZSICkmet z območja celotne države in so zagotovljeni kandidati: za predsedujočega zboru, za člane delovnega predsedstva, za zapisnikarja, za overovatelje zapisnika, za predsednika združenja in za tajnika združenja. Imena kandidatov bomo sporočili na zboru, razen, če se dokaže, da predhodno najavo imen kandidatov narekuje zakon.
 
Vljudno naprošamo, da se zgoraj zapisana stališča in predlogi objavijo na spletni strani ZSICkmet.
 
V imenu sodnih izvedencev in sodnih cenilcev kmetijske stroke z območja Okrožnega sodišča v Murski Soboti
in
Predsednik komisije za pripravo tržnih metod vrednotenja kmetijskih zemljišč pri ZSICkmet
Miran Lovrin