Vabilo na občni zbor 2014

Objavljeno .

ZDRUŽENJE SODNIH IZVEDENCEV
IN CENILCEV KMETIJSKE STROKE
                SLOVENIJE
Murska Sobota, Kardoševa ulica 8
       9000  MURSKA SOBOTA
     zdruzenje.sickmet@gmail.com


Datum:  22.10.2014

V A B I L O

Na podlagi 14. člena Pravil Združenja sodnih izvedencev in sodnih cenilcev kmetijske stroke Slovenije (v nadaljevanju ZSICkmet) Upravni odbor ZSICkmet sklicuje redno sejo Zbora ZSICkmet in strokovni seminar, ki bo

v soboto 22.11.2014 ob 9. uri v prostorih Biotehniške fakultete v Ljubljani Jamnikarjeva 101, predavalnica v pritličju zahodne zgradbe  

Program:
1./ 8.30 – 9.00 Zbiranje in registracija udeležencev in prevzem gradiv
2./ 9.00 – 10.00 Zbor združenja
3./ 10.00 – 10.30 Pavza
4./ 10.30 – 13.00 Predavanja
a./ mag. Mihael Kranjc (dve šolski uri):
- Postavke obračuna nagrad izvedencev in cenilcev s pojasnili (tako za pisne izdelke, kot ustna podajanja izvedenskih mnenj, opredelitve dodatkov, znižanj, kaj zajema dodatna dokumentacija, kaj vštevati v materialne stroške, predlog komunikacije s sodiščem glede zaračunavanja storitev podizvajalcev...)
- Predstavitev predloga stroškovnika
- Davčna obravnava prejemkov sodnih izvedencev in cenilcev glede na status izvedenca/cenilca (ali deluje kot fizična oseba ali ima registrirano opravljanje dejavnosti, ravnanje ob prejemu informativnega obračuna dohodnine...)
- Predstavitev načina določitve davčne osnove davkov od dohodkov iz dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.
b./ Miran Lovrin (ena šolska ura):
Smernice za tržno vrednotenje kmetijskih zemljišč s poudarkom na dohodkovni metodi in kolobarjih.
5./ 13.00 – Zaključek

Dnevni red Zbora Združenja:
1. Otvoritev občnega zbora, določitev zapisnikarja, overovateljev zapisnika in verifikacijske komisije
2. Poročilo o aktivnostih združenja v letu 2014
3. Nadomestne volitve v Upravni odbor, v Nadzorni odbor in častno razsodišče ZSICkmet
4. Pooblastilo Upravnemu odboru za določitev članarine 2014 in za sprejem zaključnega računa
5. Razno
Za kotizacijo šteje plačana članarina za leto 2014, ki po sklepu UO ZSICkmet znaša 75,00 EUR, za nečlane je kotizacija 150,00 EUR. Kotizacijo je potrebno nakazati do vključno 19.11.2014 na naslov ZSICkmet: TRR : SI56 0230 0001 9572 772, Sklic : 00 2014, Namen: ČLANARINA 2014 (za nečlane KOTIZACIJA 2014). Na seminarju se boste evidentirali z dokazilom o plačilu članarine/kotizacije. Istočasno naprošamo člane združenja, ki morebiti niso plačali članarine za leto 2012 (50,00 EUR) in za leto 2013 (50,00 EUR), da to storijo sočasno, saj bo v obratnem UO primoran neplačnike črtati iz Združenja.

Udeleženci seminarja bodo prejeli potrdila o udeležbi na seminarju, ki se v skladu z določbami šestega odstavka 87. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 - ZJNepS, 33/11, 75/12 - ZSPDSLS-A in 63/13) in 6. člena Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Ur. l. RS 88/10, 1/12 in 35/13) lahko priznavajo kot dokazila o strokovnem znanju in praktičnih izkušnjah


Vabljeni!

Predsednik ZSICkmet:
                                                  Miran LOVRIN

Predaja dokazil o izobraževanju

Objavljeno .

Spoštovana kolegica, spoštovani kolega

 

Zagotovo vsi sodni izvedenci in sodni cenilci poznamo Zakon o sodiščih (Ur. l. RS 94/07, 45/08, 96/09, 33/11 in 63/13) in njegov 84. člen, ki pravi:

 

Sodni izvedenci so osebe, imenovane za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid in mnenje glede strokovnih vprašanj, za katera tako določa zakon ali glede katerih sodišče oceni, da mu je pri njihovi presoji potrebna pomoč strokovnjaka.

Sodni cenilci so osebe, imenovane za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid o gospodarskih lastnostih stvari ali pravice ter mnenje o njeni vrednosti oziroma o denarni vrednosti na njej povzročene škode.

Sodni tolmači so osebe, imenovane za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da na zahtevo sodišča tolmačijo na narokih oziroma prevajajo listine.

Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov so dolžni sodni izvedenci in sodni cenilci po preteku petih let od dneva imenovanja in ob preteku vsakih nadaljnjih pet let predložiti ministru, pristojnemu za pravosodje, dokazila o izpolnjevanju pogojev iz petega odstavka 87. člena tega zakona.

Torej smo sodni izvedenci in sodni cenilci skladno z določili zakona in skladno z določilom 36. člena Pravilnika o sodnih izvedencih in cenilcih (Ur. l. RS 88/2010, 1/2012 in 35/2013), dolžni vsakih 5 let dostaviti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 6. odstavka 87. člena Zakona o sodiščih.

 

Ker nam datumi radi pobegnejo, bi rad vse člane združenja sodnih izvedencev in sodnih cenilcev kmetijske stroke opozoril, da je bila večina imenovana s strani Ministrstva za pravosodje v letu 2004. Tako je bilo prvič potrebno dokazila resornemu ministrstvu dostaviti v letu 2009 (datum je odvisen od posameznikove odločbe o imenovanju) in drugič v letu 2014!

 

                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                                                       Miran LOVRIN

                                                                                                                                                                                                                                               Predsednik ZSICkmet

IZOBRAŽEVANJE ZA ČLANE ZSICkmet V LETU 2014

Objavljeno .

ZDRUŽENJE SODNIH IZVEDENCEV

IN CENILCEV KMETIJSKE STROKE

               SLOVENIJE

Murska Sobota, Kardoševa ulica 8

       9000 MURSKA SOBOTA

zdruzenje.sickmet@gmail.com

 

 

Datum: 09.09.2014

 

 

IZOBRAŽEVANJE ZA ČLANE ZSICkmet V LETU 2014

 

 

Spoštovana kolegica, spoštovani kolega

 

Kot je zagotovo vsem članom znano, se mora vsak sodni cenilec in ali sodni izvedenec tudi izobraževati – 36. člen Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Ur. l. RS 88/2010, 1/2012 in 35/2013).

 

V letošnjem letu bo za izobraževanje veliko možnosti.

 

1./ Objavljeno je že izobraževanje, ki ga organizira Ministrstvo za pravosodje RS - 3. strokovno srečanje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije, ki bo potekalo v petek, 24.10.2014 v Austria Trend hotelu v Ljubljani. Kotizacija 186,70 EUR. Podrobnosti o tem izobraževanju, vključno s Prijavnico najdete na naši spletni strani. Sporočamo tudi, da se bo tega izobraževanja v imenu ZSICkmet udeležil član UO ZSICkmet France Gorše.

 

2./ Pedološko društvo Slovenije (PDS) v soorganizaciji ZSICkmet organizira strokovno ekskurzijo v Prekmurje – program v prilogi. Cena 15,00 EUR/član, posebej pa je potrebno poravnati stroške prevoza ali se pripeljati v lastni režiji.

 

3./ Tudi ZSICkmet predvideva izvesti lastno izobraževanje ob izpeljavi Zbora ZSICkmet (ena od sobot v mesecu novembru 2014, v odvisnosti od zagotovitve prostora in predavateljev). Podrobnosti samega programa bodo sporočene pravočasno. Udeležba za člane bo brezplačna – plačilo letne članarine.

 

 

                                                                                              Predsednik ZSICkmet:

       Miran Lovrin