Objava smernic tržnega vrednotenja

Objavljeno .

Obveščamo vse člane, da so v zaprtem delu objavljene: "Smernice za tržno vrednotenje kmetijskih zemljišč-2"

Spremembe se nanašajo na:

- drugi odstavek Uvoda Smernic na  1. strani (predlog g. Blažiča, Okrožno sodišče Nova Gorica) in
- na 5. strani dodana nova točka "Drugi vplivi" (predlog predsednika ZSICkmet na predlog Zveze agrarnih skupnosti Slovenije).

V ostalem so smernice nespremenjene.

 

Apel za plačilo članarine 2014

Objavljeno .

ZDRUŽENJE SODNIH IZVEDENCEV

IN CENILCEV KMETIJSKE STROKE

SLOVENIJE

Murska Sobota, Kardoševa ulica 8

9000 MURSKA SOBOTA

[email protected]

TRR SI56 0230 0001 9572 772

Davčna št. SI 27021432

Davčni zavezanec: NE

 

VSEM NEPLAČNIKOM ČLANARINE

ZA LETO 2014

Spoštovani

Žal je edini vir prihodkov Združenja sodnih izvedencev in sodnih cenilcev kmetijske stroke Slovenije le letna članarina. Po sklepu Upravnega odbora, ki ga je potrdil Zbor ZSICkmet 22.11.2014 znaša članarina za leto 2014 (v kar je bila za udeležence izobraževanja všteta tudi kotizacija) 75,00 EUR.

Stroški v letu 2015 bodo predvidoma nekoliko višji zaradi spremembe Zakona o sodiščih in bo verjetno vložena ustavna presoja v imenu sodnih cenilcev in sodnih izvedencev kmetijske, gradbene in gozdarske stroke. Poleg navedenega pa bodo tudi v letu 2015 prisotni običajni stroški s poslovanjem, organiziranjem letnega izobraževanja, angažiranjem pri sprejemanju nekatere zakonodaje (kategorizacija cest, agrarne skupnosti, vrednotenje v postopkih razlastitve,….).

Pravila ZSICkmet v svojem 8. členu navajajo, da se v ZSICkmet izvedenci in cenilci včlanijo prostovoljno, med drugim tako da poravnajo pristopnino in letno članarino.

Pri pregledu plačil smo ugotovili, da je članarino za leto 2014 plačalo le 95 članov, od teh trije v nepopolnem znesku.

Upravni odbor ZSICkmet je na svoji 6. redni seji dne 27.02.2015 obravnaval problematiko nekoliko skromnega plačevanja članarine in sprejel naslednji sklep: Vse člane, ki niso poravnali članarine, ali niso v celoti poravnali članarine, se pisno obvesti za obvezo plačila članarine po sklepu Zbora v višini 75,00 EUR za leto 2014. Ravno tako se jih obvesti, da se jih bo v primeru neplačila članarine črtalo iz Združenja.

Novi člani Združenja bodo obremenjeni z običajno članarino, povratniki poleg te tudi z zneskom dvojne letne članarine (ponovna pristopnina) za pokritje stroškov, ki jih ima Združenje vsako leto za svoje člane (izobraževanje, sodelovanje z Ministrstvi, sodelovanje s sorodnimi društvi in združenji).

Ker so lahko naše evidence slabe naprošamo vse tiste, ki ne delajo več sodno izvedenskega ali sodno cenilskega dela in tudi ne želijo biti več člani ZSICkmet, da nas o tem obvestijo. V primeru, ko je nekdo že plačal celotno članarino za leto 2014, pa to ni razvidno iz naše evidence, ga vljudno naprošamo, da nam pošlje dokazilo o plačilu, hkrati pa se mu opravičujemo za nepotrebno nadlegovanje. Vse ostale pa vljudno naprošamo, da do 15.04.2015 poravnajo še neplačano članarino za leto 2014.

Vaš odgovor oz. plačilo članarine za ZSICkmet pričakujemo v kratkem.

S spoštovanjem

                                                                                                          Miran LOVRIN

                                                                                              Predsednik ZSICkmet Slovenije

Objava sprememb Zakona o sodiščih

Objavljeno .

Pozdravljeni

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem list RS, št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015 objavljen:

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SODIŠČIH (ZS-L)

z naslednimi besedilom:

85. člen se spremeni tako, da se glasi:
»85. člen
Osebe, imenovane za sodnega izvedenca ali sodnega cenilca, se smejo sklicevati na ta status:
– kadar dajejo izvide, mnenja in cenitve na zahtevo sodišča v sodnem postopku,
– kadar dajejo izvide, mnenja in cenitve na zahtevo upravnega organa v upravnem postopku ali
– če drug zakon ali uredba določa njihovo delovanje.
Osebe, imenovane za sodnega tolmača, se smejo sklicevati na ta status:
– kadar dajejo tolmačenja in prevode na zahtevo sodišča ali drugega državnega organa,
– kadar dajejo tolmačenja in prevode na zahtevo stranke zaradi uveljavljanja njenih pravic,
– če drug zakon ali uredba določa njihovo delovanje.«.
8. člen
V prvem odstavku 86. člena se za se besedo »tolmače« doda besedilo »na podlagi javnega poziva«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ministrstvo, pristojno za pravosodje, dvakrat v koledarskem letu objavi poziv k predložitvi vlog za imenovanje sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev. Poziv se objavi glede na potrebe na posameznem strokovnem področju in podpodročju izvedenskega ali cenilskega dela oziroma glede na potrebe za posamezen tuj jezik, ki se ugotovijo na podlagi obrazloženih mnenj predsednikov posameznih sodišč.«.

Objava novih predpisov v Uradnem listu

Objavljeno .

Pozdravljeni!

Vse člane obveščamo, da so bili v Uradnem listu objavljeni novi predpisi: