Obvestilo o novem prispevku

Objavljeno .

Pozdravljeni

 Na spletni strani SICkmet je objavljen nov prispevek:

 Vabilo za zbor in izobraževanje 2016, v soboto 03.12.2016 ob 9.00 uri

Prosimo, da si ga ogledate in se zbora udeležite.
 
Vaš administrator Miha Remžgar

Vabilo za zbor in izobraževanje 2016, v soboto 03.12.2016 ob 9.00 uri

Objavljeno .

Pozdravljeni člani društva SICKMET

Upravni odbor ZSICkmet sklicuje redno sejo Zbora ZSICkmet in strokovni seminar, ki bo v soboto 03.12.2016 ob 9.00 uri v predavalnici A4 (levo od glavnega vhoda v stavbo agronomije) Biotehniške fakultete v Ljubljani, Jamnikarjeva 101

Program:
1./ 8.30 – 9.00 Zbiranje in registracija udeležencev
2./ 9.00 – 10.00 Zbor združenja
3./ 10.00 – 10.30 Pavza (kava, sok)
4./ 10.30 – 14.00 Predavanja
a./ Kritičen pregled stanja na področju ocenjevanja odškodnin – »Razvoj metod ocenjevanja vrednosti nadomestil ob umeščanju prostorskih ureditev javnega pomena v prostor«, predavatelj Andrej Kocuvan
b./ Vrednotenje tržne vrednosti gozdov v novih razmerah, predavatelj Andrej Avsenek
c./ Vrednotenje kmetijskih zemljišč v postopkih razlastitev, predavatelj Zdravko Novak
5./ 14.00 – Zaključek

 

Več v  pripeti datoteki.

Obvestilo članom, o posredovanju kontaktnih podatkov Ministrstvu za pravosodje

Objavljeno .

Spoštovani

Vse člane združenja vljudno obveščamo, da so na podlagi petega odstavka 88. člena Zakona o sodiščih (Ur. l. RS št. 94/07, št. 101/07 – odločba US, št. 96/09, št. 33/11, št. 63/11 in št. 17/15)

dolžni vsako leto in sicer do konca prvega meseca v koledarskem letu, Ministrstvu za pravosodje sporočiti, ali  so podatki o poštnem naslovu, na katerem so dosegljivi, naslovu stalnega prebivališča, kontaktni telefonski številki, kontaktni številki telefaksa in naslovu elektronske pošte nespremenjeni in ali so vsi podatki iz prvega in drugega odstavka 87. člena tega zakona točni in se v predhodnem letu niso spremenili.
Ker je rok za dostavo izjave že potekel pred več kot mesecem dni, predlagamo, da tisti, ki izjav ministrstvu še niste dostavili, to storite čimprej. 
Sankcija za nejavljanje podatkov je predvidena v 6. odstavku 88. člena Zakona o sodiščih:
Če sodni izvedenec ne posreduje pisne izjave v roku iz drugega stavka prejšnjega odstavka, ga ministrstvo, pristojno za pravosodje, izbriše iz tistega imenika, ki je objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za pravosodje, in se ponovno vpiše v ta imenik po posredovanju zahtevane izjave.


Miran LOVRIN, predsednik ZSICkmet