Objavljeno 2013

Odgovor Milana Lovrina na nagovor Predsednika SICKMET

Objavljeno .

Miran Lovrin

Vodja komisije za oblikovanje tržnih metod vrednotenja

[email protected]

 Datum: 01.12.2013

 

Gospod predsednik

Uspelo mi je prebrati Nagovor Predsednika združenja SICKMET v zvezi z aktualno problematiko društva,Torek, 26. November 2013.

Ne želim pisati na dolgo in široko. Več ali manj je vse razbrati iz mojih dosedanjih pisanj z dne 26.10.2013, 30.10.2013 (tabela) in 21.11.2013.

Zanimivo je dejstvo, da v svojem zadnjem pisanju pišeš le o kolobarjih, kot o vsebinskem problemu. V dohodkovni metodi, ki jo je skoraj eno leto po predavanju dohodkovne metode komisije, pripravila fakulteta (čeprav sem vodja komisije za oblikovanje tržnih metod vrednotenja, še sedaj ne vem zakaj!), so popolnoma drugače, po mojem prepričanju nesprejemljivo, zastavljeni tudi ekonomski dejavniki. A to ni problem?

Po tvojem zadnjem pisanju sem še bolj prepričan, da je potrebno čimprej sklicati zbor združenja in na tem zboru doreči tvoje odstopanje, kakor tudi zapisnik zbora z dne 19.10.2013 in posledično tudi način dela za tržno vrednotenje, kakor tudi za vrednotenje v postopkih razlaščanja (vključno s služnostmi).

Še glede samega sklica zbora. Pravilno navajaš, kdo po aktualnih Pravilih združenja lahko skliče zbor, zagotovo pa je nadaljevanje v tej zvezi v tvojem pisanju nakladanje. Kdaj so se pred sklicem zbora v naprej predlagala delovna telesa, kdaj se je posebej določala lokacija, datum, ura, predlagalo ime kandidata za novega predsednika, nenazadnje, kje to piše. Primerno bi bilo v UO dogovoriti termin zbora po elektronski pošti. Ne želim tvojega odstopa, vendar če že hočeš, čimprej podaj pisno odstopno izjavo, skliči zbor in bo članstvo razrešilo nastalo situacijo, tako z zapisnikom, kakor tudi z razrešitvijo dosedanjega predsednika in z imenovanjem novega – torej sta v tem primeru točki dnevnega reda dve: 1./ Obravnava odstopne izjave predsednika in volitve novega ter 2./ Obravnava zapisnika seje zbora z dne 19.10.2013 v delu, ki govori o načinu dela sodnih izvedencev in sodnih cenilcev kmetijske stroke pri vrednotenjih kmetijskih zemljišč. V kolikor pa predsednik ne odstopa, je jasno točka dnevnega reda samo ena.

Tudi jaz upam, da sem pravilno razumljen. Napravimo potrebne korake, da bo kmetijsko sodno izvedenstvo in sodno cenilstvo še naprej živelo. Kvalitetno, predvsem pa strokovno.

Nagovor Predsednika združenja SICKMET v zvezi z aktualno problematiko društva

Objavljeno .

 

Spoštovani predlagatelji sklica občnega zbora!

Ponavljajoče trditve nekaterih, ki oporekajo zapisniku občnega zbora, kažejo na to, da želijo slišati le tisto kar je njim drago, vse ostalo pa preslišijo, čeprav je to bilo izrečeno. Več kot enkrat sem na občnem zboru ponovil, da odstopim v primeru, da ta sprejme dohodkovno metodo s kolobarji po proizvodnih območjih, ki ne temeljijo na javno dostopno podatkih in take kolobarje je pripravila BF. Ali so podatki iz subvencijskih vlog kmetij statistični pa naj vsak sam presodi. Vsem na občnem zboru je bilo jasno, da sem na kolobarje, ki temeljijo na podatkih iz subvencijskih vlog kmetij, vezal svoj mandat. Globoko v sebi sem se odločil, da je dokončno treba narediti rez z dogovornim ocenjevanjem kmetijskih zemljišč. Ponavljam, nič nimam proti, da se sprejme dohodkovna metoda s kolobarji, ki nimajo podlage v javno dostopnih podatkih, vendar za ta predlog ne bom nastavil svojega hrbta.

Sklep občnega zbora, v zapisniku, ki je potrjen s strani overovateljev, je možno spremeniti le na občnem zboru. Skladno s pravili združenja ga lahko skliče upravni odbor, predsednik ali tretjina članov združenja. Da ne bi izgubljali časa s proceduro, predlagam da ga skličem in to takoj ko predlagatelji sklica občnega zbora predlagajo delovna telesa občnega zbora z imeni, lokacijo, datumom in uro občnega zbora, dnevnim redom ter predlogom kandidata za novega predsednika združenja. Vso srečo želim novemu predsedniku. Sem bil dovolj jasen in pravilno razumljen?

Gorazd Maslo, predsednik Združenja SICKMET"

Odziv na prispevek "Sporočilo članom Združenja SICKMET "

Objavljeno .

Ivanka Novak

Spoštovani kolegi izvedenci in cenilci,
za boljše razumevanje mojih pripomb z dne 8. 11. vam v priponki pošiljam še nekaj misli v zvezi z EM. Lp. Ivanka Novak

Milan Lovrin

-  Pripombe na navedeno pisanje in poziv za čimprejšnji sklic zbora ZSICkmet dostavljam v priloženi datoteki

Andrej Černe:

- Pozdravljeni!
Po demokratičnih načelih izmenjave mnenj ima predsednik vso pravico do izražanja svojega mnenja, toda ali mnenja drugih pravilno razume in interpretira je drugo vprašanje. Govori o popravkih EM kot nekih oblikah oddaljevanja od osnove. Jaz te iste procese vidim, kot nadgrajevanje na osnovi izkušenj in spoznanj. zato mi je bliže neko doseženo znanje nadgrajevati, kot nepreizkušeno teorijo implementirati brez, ali z nezanesljivimi simulacijami.
Na žalost me oddaljevanje od vsebine načina sprejemanja in vsebine tega o čemer smo sklepali ne prepriča. LP

Andrej Černe

 

Sporočilo članom Združenja SICKMET

Objavljeno .

Spoštovane kolegice in kolegi!

Z velikim zanimanjem sem prebiral vaša razmišljanja. Strinjam se z vami, da nam je Enotna metodologija za ugotavljanje vrednosti kmetijskega zemljišča dolgo časa zelo dobro služila. A hkrati ugotavljam, da smo jo iz leta v leto bolj prilagajali našim potrebam in da že kar nekaj let uporabljamo nam prilagojeno metodologijo in ne tiste, objavljene v Uradnem listu, na katero se tako radi sklicujemo. V 5. členu metodologije so navedene poljščine, ki jih je potrebno upoštevati v kolobarju, pa smo zamenjali vrtnine za zelje, samostojno smo oblikovali odkupne cene, čeprav je v istem členu določeno, da je potrebno upoštevati statistične podatke, v izračune smo vtihotapili RČD itd.. Kljub temu, da smo vse to naredili, smo v naših cenitvah še vedno kot zakonsko podlago za ocenjevanje vrednosti kmetijskih zemljišč navajali Enotno metodologijo, čeprav temu ni bilo tako in so to bila dejansko priporočila združenja za uporabo Enotne metodologije.

Dohodkovna metoda, ki je bila predstavljena na občnem zboru, temelji na območjih, ki smo jih uporabljali kot priporočena, podatki o kolobarjih na podlagi dejanske rabe kmetijskih zemljišč, kot jih prijavljajo kmetijska gospodarstva, odkupne cene na podlagi statističnih podatkov itd. Takoj ko smo uporabili preverjene podatke se je izkazalo, da naša dosedanja priporočila ne dajo ustreznih vrednosti, da iz naših zemljišč pri običajni uporabi ni možno iztisniti tistega kar smo si želeli. Padec na trda tla boli, kar priznam tudi sam, toda ne vidim druge možnosti, kot da nadaljujemo s tistim kar je sprejel občni zbor. Vztrajam, da kolobarje lahko oblikujemo le na podlagi dejanskih podatkov o rabi kmetijskih zemljišč, ki so jih dala kmetijska gopodarstva, da uporabljamo odkupne cene, ki jih objavlja statistični urad, le pri pridelkih, kjer dejansko ni upoštevano, da je izhodišče možni pridelek na njivi s 100 bonitenimi točkami bi bilo smiselno vzeti višje. Ob primerjavi najvišjih možnih pridelkov iz Enotne metodologije in tistih najvišjih iz Kataloga kalkulacij sem ugotovil, da so ti skoraj identični čeprav so bili postavljeni pred skoraj 25 leti, kar kaže na kako dobrih temeljih je bila že takrat postavljena Enotna metodologija.

Na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje ni zaznati kakšne posebne potrebe za oblikovanje nove metodologije ocenjevanja kmetijskih zemljišč, kar je razumljivo. Področje prometa s kmetijskimi zemljišči ni urejeno več tako, da bi ta bila še potrebna in le na nas je, da bi z ustreznim predlogom ministrstvo prepričali, da je to še vedno potrebno, kot npr. za potrebe komasacij. Tak predlog pa ne more temeljiti na naših ocenah in dogovorih, temveč le na preverljivih podatkih. Gozdarji so nas pri tem že prehiteli, saj imajo za ocenjevanje vrednosti gozdov pripravljene in sprejete Smernice za ocenjevanje vrednosti gozdov, tako da Enotne metodologije ne potrebujejo več. Ker bodo podatki o katastrskih kulturah in razredih, dokončno zbrisani tudi iz javnega vpogleda do konca tega leta, Enotna metodologija kot pravna podlaga sama ugasne.

Ker predlogov za združevanje proizvodnih območij ni bilo, bo BF združila proizvodna območja kjer tako kažejo predlagani izračuni oziroma kjer je to smotrno, preverila višino pridelkov in izdelala nove izračune. Izračuni bodo ponovno objavljeni na spletni strani združenja. Če ne bo argumentiranih pripomb bomo izračune za proizvodna območja po dohodkovni metodi le še združili z ostalim delom delovnega gradiva Metode tržnega vrednotenja kmetijskih zemljišč. Predlagam da skupno gradivo ne oblikujemo v obliki členov temveč v obliki decimalne klasifikacije.

Vsi vemo, da v šestih letih odkar smo začeli z novelacijo metod, nismo prišli do konca. Sam bi k temu dodal: časa nam je zmanjkalo, odločiti se je treba. Prepričan sem, da to zmoremo.

MNENJE V ZVEZI S PROBLEMATIKO UVAJANJA NOVE TRŽNE METODE OCENJEVANJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ NA DOHODKOVNI NAČIN

Objavljeno .

Pozdravljeni

Prispele so pripombe članov:


Mojca Lešnik

Spoštovani,
 
v zvezi s pobudo, da podamo pripombe in predloge na zapisnik Zbora in predstavljene metode bi želela izpostaviti dejstvo da dohodkovna metoda, ki temelji na oceni zemljišča glede na njegovo proizvodno sposobnost, taka kot je predlagana ne more dati za vse primere cenitev ustreznih rezultatov. Razlogov  za to je več:
  • sama proizvodna sposobnost nekega zemljišča je lahko primerna za bolj optimalne kolobarje, kot so izdelani. To velja zlasti za proizvodno najbolj sposobna območja panonskih nižin. Uporabljeni kolobarji nikakor niso odsev dejanske proizvodne sposobnosti panonskih njiv...
  • strinjam se z razpravljavci, da je v kolobarje  potrebno vključiti strniščne dosevke, vrtnine, krompir...seveda tam, kjer so za to naravne danosti. Dejstvo, da te kulture niso zajete pri subvencijskih vlogah, še ne pomeni, da jih v pridelavi ni ali pa da zemljišča za to niso primerna.
  • sprejeti ekonomski dejavniki, so po mojem mnenju taki, da omogočajo cenilcu, da lahko ustrezno korigira pomanjkljivosti nove dohodkovne metode. 

V upanju, da bomo našli sprejemljivo rešitev nastale situacije, 

 vas lepo pozdravljam. Mojca Lešnik.

Valenka Drčar Matko

V pripeti datoteki Vam Pošiljam svoj pogled na izračun tržne cene kmetijskega zemljišča po metodi donosa (dohodkovni metodi):


Ivanka Novak

 V pripeti datoteki Vam v zvezi z aktualno problematiko vam pošiljam svoje mnenje


Černe Andrej

 V pripeti datoteki Vam v zvezi z aktualno problematiko vam pošiljam svoje mnenjePoglejte si slike iz Občnega zbora SICKMET 19.10.2013

 

Oglejte si tudi pripombe g.Gorše "MNENJE V ZVEZI S PROBLEMATIKO UVAJANJA NOVE TRŽNE METODE OCENJEVANJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ NA DOHODKOVNI NAČIN" v priloženi datoteki.