Objavljeno 2013

Skupni sestanek sodnih cenilcev in izvedencev kmetijske in gozdarske stroke z Računskim sodiščem, dne 9. 5. 2013

Objavljeno .

Pozdravljeni !

Računsko sodišče Republike Slovenije na podlagi Sklepa o izvedbi revizije izvaja revizijo smotrnosti ureditve določanja in izplačevanja odškodnin v postopkih odkupov nepremičnin in razlastitev pri gradnji oziroma obnovi javne infrastrukture od 1. 1. 2010 do 30. 9. 2012. Predmet revizije je tudi izplačevanje odškodnin zaradi odkupa kmetijskih zemljišč in gozdov in sicer na podlagi cenitvenih poročil, ki so jih izdelali sodni cenilci kmetijske stroke, sodni cenilci za gozdarstvo ali pooblaščeni ocenjevalci vrednosti s strani Slovenskega inštituta za revizijo. Zato je Računsko Sodišče Republike Slovenije povabilo Združenje sodnih izvedencev in cenilcev kmetijske stroke Slovenije in Društvo sodnih izvedencev in cenilcev gozdarstva Slovenije na sestanek na katerem smo govorili o uporabi predpisov in drugih priporočil stroke, ki jih uporabljajo sodni cenilci kmetijske in gozdarske stroke pri določitvi odškodnine v cenitvenih poročilih. Sestanek je bil v četrtek, 9. 5. 2013 ob 13:30. uri, v prostorih Računskega sodišča Republike Slovenije, pred sestankom pa so nam pripravili seznam vprašanj, na katera so želeli odgovore. Na sestanek smo se dobro pripravili, kaj smo za sestanek pripravili kmetijci in gozdarji pa lahko vidite v priponkah 1 in 2.

sestanek na temo: strokovno srečanje SIC na Brdu pri Kranju

Objavljeno .

Spoštovane kolegice in kolegi!

16. maja 2013 bo na Brdu pri Kranju v organizaciji Ministrstva za pravosodje, Centra za izobraževanje v pravosodju, izvedeno II. strokovno srečanje sodnih izvedencev in cenilcev Slovenije. Po predavanjih bo organizirana okrogla miza, na kateri bomo predstavili  svoje težave na področju sodnih izvedencev in cenilcev.  Pozvani smo bili, da do 6. maja 2013 posredujemo naša pisna vprašanja. SICGRAS je dne 8. aprila 2013 organiziral skupni sestanek različnih združenj sodnih izvedencev in cenilcev na katerem smo se dogovorili za skupno oblikovanje vprašanj in stališč. Pri končnem oblikovanju gradiv se SICGRAS ni dokončno uskladil z ostalimi udeleženci  sestanka, vendar menim, da gradivi SICGRAS (dopis1 in dopis 2), ki jih je  poslal 18. 4. 2013 na Center za izobraževanje v pravosodju, lahko podpremo. 6. maja 2013 sem Centru za izobraževanje v pravosodju, po elektronski pošti, poslal naslednji dopis: 

Spoštovani!

Združenje SICKMET Slovenije podpira poslana vprašanja Združenja SICGRAS za okroglo mizo II. strokovnega srečanja sodnih izvedencev in cenilcev Slovenije, še posebej pa poudarjamo da je prvenstveno potrebno rešiti vprašanje statusa sodnih izvedencev in cenilcev, saj se nas v postopkih pred sodišči dostikrat obravnava kot stranke v postopku in ne kot strokovnjake, ki sodišču nudijo ustrezno strokovno pomoč. Prav tako se stroškovnik za prihod in odhod na sodišče, prisotnost na obravnavi, ogled kraja dogodka itn. obračunava po drugačnih kriterijih in cenovnih razredih kot za stale udeležence v postopku (npr. odvetnike). Izpostavljamo tudi ustrezen nadzor kakovosti opravljenih cenitev in izvedeniških mnenj in sprašujemo kakšni so kriteriji sodnikov pri izbiri izvedenca v sodnih zadevah.


Najbolj pomembno pa je, da kljub določilom 95 a člena Zakona o sodiščih še vedno nimamo dostopa do baz podatkov, ki so potrebni za izdelavo izvedenskih mnenj, kot so podatki, ki jih zbira Geodetska uprava (podatki o transakcijah zemljišč) in jih trži Geodetski inštitut (aplikacija Trgoskop), pa podatki objav o prodaji kmetijskih zemljišč Upravnih enot (dostopamo le do podatkov trenutno objavljenih prodaj in ne do arhiva prodaj za pretekla obdobja) itd.

S spoštovanjem

Predsednik Združenja SICKMET Slovenije

Pripombe na kalkulacije katastrskega dohodka

Objavljeno .

Pozdravljeni!

Na spletnih straneh Geodetske uprave Republike Slovenije je v skladu z Zakonom o ugotavljanju katastrskega dohodka objavljen predlog kalkulacij katastrskega dohodka ter poziv strokovne in druge zainteresirane javnosti, da naj na objavljeni predlog pošlje morebitne pripombe in predloge.

Vse potrebne informacije za podajo pripomb in predlogov so objavljene na spletnih straneh. Ob tem je pomembno naslednje:

- vse potrebne informacije glede predloga kalkulacij in načina ter vsebine podaje pripomb so na spletni strani http://www.gu.gov.si/
-  na spletni strani je že pripravljen obrazec na katerega  se vpišejo pripombe

- pripombe in predloge se sprejemajo samo pisno na naslov "Geodetska uprava RS, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana" ali po elektronski pošti na naslov "[email protected]"

- zadnji dan za oddajo pripomb je 30 dni po objavi, to je do ponedeljka 20. maja

http://www.gu.gov.si/si/naslovnica/razgrnitev_predloga_kalkulacij_katastrskega_dohodka_ter_poziv_k_podaji_pripomb/

Združenje bo pripombe zbiralo do 15. maja in jih nato posredovalo po elektronski pošti. Pričakujemo vaše pobude in predloge!