Objavljeno 2013

Skupni sestanek sodnih cenilcev in izvedencev kmetijske in gozdarske stroke z Računskim sodiščem, dne 9. 5. 2013

Objavljeno .

Pozdravljeni !

Računsko sodišče Republike Slovenije na podlagi Sklepa o izvedbi revizije izvaja revizijo smotrnosti ureditve določanja in izplačevanja odškodnin v postopkih odkupov nepremičnin in razlastitev pri gradnji oziroma obnovi javne infrastrukture od 1. 1. 2010 do 30. 9. 2012. Predmet revizije je tudi izplačevanje odškodnin zaradi odkupa kmetijskih zemljišč in gozdov in sicer na podlagi cenitvenih poročil, ki so jih izdelali sodni cenilci kmetijske stroke, sodni cenilci za gozdarstvo ali pooblaščeni ocenjevalci vrednosti s strani Slovenskega inštituta za revizijo. Zato je Računsko Sodišče Republike Slovenije povabilo Združenje sodnih izvedencev in cenilcev kmetijske stroke Slovenije in Društvo sodnih izvedencev in cenilcev gozdarstva Slovenije na sestanek na katerem smo govorili o uporabi predpisov in drugih priporočil stroke, ki jih uporabljajo sodni cenilci kmetijske in gozdarske stroke pri določitvi odškodnine v cenitvenih poročilih. Sestanek je bil v četrtek, 9. 5. 2013 ob 13:30. uri, v prostorih Računskega sodišča Republike Slovenije, pred sestankom pa so nam pripravili seznam vprašanj, na katera so želeli odgovore. Na sestanek smo se dobro pripravili, kaj smo za sestanek pripravili kmetijci in gozdarji pa lahko vidite v priponkah 1 in 2.