Objavljeno 2013

DZ sprejel spremembe Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev

Objavljeno .

DZ sprejel spremembe Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev

Državni zbor RS je 28.03.2013 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev. Sprememba je bila nujna, saj po do sedaj veljavnem zakonu ni bilo več mogoče voditi postopkov za določitev zaščitenih kmetij. Za določitev zaščitenih kmetij so se namreč uporabljali podatki o primerljivih površinah, ki so se izračunali na podlagi podatkov zemljiškega katastra: vrste rabe, katastrske kulture in katastrskega razreda zemljiških parcel. Ti podatki se od 30. junija 2012 ne vodijo več, zato je bilo treba določiti nov način izračuna primerljivih površin.

Z novelo zakona se obseg kmetije, izražen v primerljivih kmetijskih površinah, računa na podlagi bonitete zemljiških parcel v katastru, tako da za 1 ha primerljivih kmetijskih površin šteje 1 ha kmetijskega zemljišča z boniteto 50 ali več, 2 ha kmetijskega zemljišča z boniteto do vključno 49 ali 8 ha gozda.


Spodnji prag za določitev zaščitene kmetije ostaja 5 ha primerljivih površin. Na novo pa se določa, da je pogoj za zaščiteno kmetijo izpolnjen, če imajo pretežno gozdarske kmetije, ki dosegajo prag (5 ha) primerljivih površin, vsaj 2 ha primerljivih kmetijskih površin.


Novela zakona bolj jasno opredeljuje, katera so za kmetijo manj pomembna zemljišča, ki se lahko odtujijo za izplačilo nujnih deležev: gozdna zemljišča, kmetijska zemljišča z boniteto nižjo od 40 bonitetnih točk in zemljišča, ki so po namenski rabi stavbna, razen če gre za zemljišča, na katerih stojijo objekti za potrebe kmetije oziroma so potrebna za nadaljnji razvoj kmetije.


Predlog spremembe zakona predvideva tudi poenostavitev za upravne enote, ki ne bodo več vodile registra zaščitenih kmetij, temveč samo poročale o stanju - številu zaščitenih kmetij in njihovi skupni površini in razvrstitvi po primerljivih površinah.


Upravne enote bodo morale v 5-ih letih preveriti vse zaščitene kmetije po kriterijih iz spremenjenega zakona, pri tem pa prednostno obravnavati kmetije, ki so predmet zapuščinskega postopka ali pravnega prometa med živimi.


Posebna ureditev dedovanja zaščitenih kmetij po Zakonu o dedovanju kmetijskih gospodarstev je zelo pomembna, saj preprečuje drobljenje kmetij in zmanjša breme prevzemnika kmetije.