Objavljeno 2012

Nagovor predsednika Združenja

Objavljeno .

Gotovo delim mnenje vseh, da je komisija za oblikovanje metodologij tržnega vrednotenja kmetijskih zemljišč, opravila veliko delo. Usmeritve, ki jih je komisija podala na našem izpopolnjevalnem seminarju 10. novembra 2012 so dobro izhodišče za dokončno oblikovanje besedila. Vendar dobrega izdelka ne bo, če ne bo pripomb, ki jih zbiramo do 24. novembra.  

 Da bi nas malo spodbudil, vam podajam moje pripombe na predstavljeno gradivo.

 Dohodkovna metoda:

- ali na doseganje dohodka res vpliva lokacija, način koriščenja, dostop do parcele ali le velikost parcele, oblika?

 - izračuni kolobarjev, cene pridelkov naj  temeljijo na javno dostopnih bazah podatkov

 - proizvodna območja  določimo na novo z mejo na k.o. natančno

 Primerljive prodaje:

- upoštevajmo tudi  boniteto, saj je najpomembnejši podatek za proizvodni potencial zemljišča

 Razlastitve:

 - predlog osnov za razlastitve nima ustrezne pravne podlage - nov pravni temelj – zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/2010), zato je potrebno pripraviti nova izhodišča v sodelovanju z ostalimi združenji, predvsem gozdarji, ter pripravljavcem metodologije, Geodetsko upravo Republike Slovenije

Gorazd Maslo

 

Obvestilo članom združenja

Objavljeno .

Geodetska uprava po 30.6.2012 v zemljiškem katastru ne spreminja več podatkov o vrsti rabe, katastrski kulturi in katastrskem razredu na zahtevo lastnika ali upravljavca javnega dobra. V skladu z določili 4. člena Zakona o spremembah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka ZUKD-1A (Uradni list RS, št. 47/2012) Geodetska uprava Republike Slovenije v zemljiškem katastru do 29. junija 2013 izkazuje podatke o vrsti rabe, katastrskih kulturah in razredih kot so evidentirani na dan 30. junija 2012.
V skladu s 160. in 161. členom Zakona o evidentiranju nepremičnin, Uradni list RS, št. 47/2006 in 65/2007 - odločba US, ZDoh-2H, Ur.l.RS, št. 106/2010, prenehajo veljati vsi predpisi s področja katastrske klasifikacije zemljišč, to so

  • Pravilnik o vodenju vrst rabe zemljišč v zemljiškem katastru (Uradni list SRS 41/82);
  • Pravilnik za katastrsko klasifikacijo zemljišč (Uradni list SRS št. 28/79, 35/83, 52/00);
  • Pravilnik za ocenjevanje tal pri ugotavljanju proizvodne sposobnosti vzorčnih parcel (UL SRS št. 36/84) in
  • Obvezno navodilo za ocenjevanje tal pri ugotavljanju proizvodne sposobnosti vzorčnih parcel (UL SRS št. 36/84).

Navedeni podzakonski predpisi se v postopkih cenitev zemljišč kot strokovna podlaga ne morejo več uporabljati, ravno tako je tudi navedba Enotne metodologije v delu, kjer se nanašajo podatki na katastrsko klasifikacijo in uporabo pravilnika za ocenjevanje tal brez zakonske podlage. Za premostitev prehodnega obdobja pri ocenjevanju zemljišč na podlagi dohodkovne metode in tudi za ostale namene, kjer se uporablja kot strokovna podlaga Enotna metodologija priporočamo,
da se do objave nove metode ocenjevanja zemljišč na podlagi dohodkovne metode uporablja Enotna metodologija, pri tem se upoštevajo:

  • priporočene strokovne osnove (kolobarji) iz leta 2011,
  • namesto katastrskih kultur in katastrskih razredov se uporabljajo bonitete zemljišč, ki so objavljene na spletnih straneh oziroma javnih vpogledih.

Spremembe bonitete zemljišča se lahko opravijo izključno v skladu s Pravilnikom o določanju in vodenju bonitete zemljišč, s pooblastilom GURS za izvajanje spremembe bonitete zemljišča.
Podatki o katastrski kulturi in katastrskem razredu se ob parcelacijah in drugih agrarnih operacijah ne spreminjajo in služijo le kot tehnični podatek.

V obravnavi so že pripravljeni predlogi za nadomestitev enotne metodologije, o čemer boste seznanjeni tudi na rednem izobraževanju!

V skladu z Zakonom o ugotavljanju katastrskega dohodka ZUKD-1A je izračunan katastrski dohodek za parcele (za katastrske kulture in razrede v zemljiškem katastru) na dan 30. 06. 2012 in se po tem datumu nič več ne spreminja! Upoštevane so zadnje veljavne lestvice katastrskega dohodka iz leta 2011.

Lep pozdrav!
Ljubljana, 13. julij 2012

PREDSEDNIK ZSICKMET:
Gorazd Maslo