Objavljeno 2012

Nagovor predsednika Združenja

Objavljeno .

Gotovo delim mnenje vseh, da je komisija za oblikovanje metodologij tržnega vrednotenja kmetijskih zemljišč, opravila veliko delo. Usmeritve, ki jih je komisija podala na našem izpopolnjevalnem seminarju 10. novembra 2012 so dobro izhodišče za dokončno oblikovanje besedila. Vendar dobrega izdelka ne bo, če ne bo pripomb, ki jih zbiramo do 24. novembra.  

 Da bi nas malo spodbudil, vam podajam moje pripombe na predstavljeno gradivo.

 Dohodkovna metoda:

- ali na doseganje dohodka res vpliva lokacija, način koriščenja, dostop do parcele ali le velikost parcele, oblika?

 - izračuni kolobarjev, cene pridelkov naj  temeljijo na javno dostopnih bazah podatkov

 - proizvodna območja  določimo na novo z mejo na k.o. natančno

 Primerljive prodaje:

- upoštevajmo tudi  boniteto, saj je najpomembnejši podatek za proizvodni potencial zemljišča

 Razlastitve:

 - predlog osnov za razlastitve nima ustrezne pravne podlage - nov pravni temelj – zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/2010), zato je potrebno pripraviti nova izhodišča v sodelovanju z ostalimi združenji, predvsem gozdarji, ter pripravljavcem metodologije, Geodetsko upravo Republike Slovenije

Gorazd Maslo