Objavljeno 2012

Obvestilo članom združenja

Objavljeno .

Geodetska uprava po 30.6.2012 v zemljiškem katastru ne spreminja več podatkov o vrsti rabe, katastrski kulturi in katastrskem razredu na zahtevo lastnika ali upravljavca javnega dobra. V skladu z določili 4. člena Zakona o spremembah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka ZUKD-1A (Uradni list RS, št. 47/2012) Geodetska uprava Republike Slovenije v zemljiškem katastru do 29. junija 2013 izkazuje podatke o vrsti rabe, katastrskih kulturah in razredih kot so evidentirani na dan 30. junija 2012.
V skladu s 160. in 161. členom Zakona o evidentiranju nepremičnin, Uradni list RS, št. 47/2006 in 65/2007 - odločba US, ZDoh-2H, Ur.l.RS, št. 106/2010, prenehajo veljati vsi predpisi s področja katastrske klasifikacije zemljišč, to so

  • Pravilnik o vodenju vrst rabe zemljišč v zemljiškem katastru (Uradni list SRS 41/82);
  • Pravilnik za katastrsko klasifikacijo zemljišč (Uradni list SRS št. 28/79, 35/83, 52/00);
  • Pravilnik za ocenjevanje tal pri ugotavljanju proizvodne sposobnosti vzorčnih parcel (UL SRS št. 36/84) in
  • Obvezno navodilo za ocenjevanje tal pri ugotavljanju proizvodne sposobnosti vzorčnih parcel (UL SRS št. 36/84).

Navedeni podzakonski predpisi se v postopkih cenitev zemljišč kot strokovna podlaga ne morejo več uporabljati, ravno tako je tudi navedba Enotne metodologije v delu, kjer se nanašajo podatki na katastrsko klasifikacijo in uporabo pravilnika za ocenjevanje tal brez zakonske podlage. Za premostitev prehodnega obdobja pri ocenjevanju zemljišč na podlagi dohodkovne metode in tudi za ostale namene, kjer se uporablja kot strokovna podlaga Enotna metodologija priporočamo,
da se do objave nove metode ocenjevanja zemljišč na podlagi dohodkovne metode uporablja Enotna metodologija, pri tem se upoštevajo:

  • priporočene strokovne osnove (kolobarji) iz leta 2011,
  • namesto katastrskih kultur in katastrskih razredov se uporabljajo bonitete zemljišč, ki so objavljene na spletnih straneh oziroma javnih vpogledih.

Spremembe bonitete zemljišča se lahko opravijo izključno v skladu s Pravilnikom o določanju in vodenju bonitete zemljišč, s pooblastilom GURS za izvajanje spremembe bonitete zemljišča.
Podatki o katastrski kulturi in katastrskem razredu se ob parcelacijah in drugih agrarnih operacijah ne spreminjajo in služijo le kot tehnični podatek.

V obravnavi so že pripravljeni predlogi za nadomestitev enotne metodologije, o čemer boste seznanjeni tudi na rednem izobraževanju!

V skladu z Zakonom o ugotavljanju katastrskega dohodka ZUKD-1A je izračunan katastrski dohodek za parcele (za katastrske kulture in razrede v zemljiškem katastru) na dan 30. 06. 2012 in se po tem datumu nič več ne spreminja! Upoštevane so zadnje veljavne lestvice katastrskega dohodka iz leta 2011.

Lep pozdrav!
Ljubljana, 13. julij 2012

PREDSEDNIK ZSICKMET:
Gorazd Maslo