Objavljeno 2014

Vabilo na občni zbor 2014

Objavljeno .

ZDRUŽENJE SODNIH IZVEDENCEV
IN CENILCEV KMETIJSKE STROKE
                SLOVENIJE
Murska Sobota, Kardoševa ulica 8
       9000  MURSKA SOBOTA
     [email protected]


Datum:  22.10.2014

V A B I L O

Na podlagi 14. člena Pravil Združenja sodnih izvedencev in sodnih cenilcev kmetijske stroke Slovenije (v nadaljevanju ZSICkmet) Upravni odbor ZSICkmet sklicuje redno sejo Zbora ZSICkmet in strokovni seminar, ki bo

v soboto 22.11.2014 ob 9. uri v prostorih Biotehniške fakultete v Ljubljani Jamnikarjeva 101, predavalnica v pritličju zahodne zgradbe  

Program:
1./ 8.30 – 9.00 Zbiranje in registracija udeležencev in prevzem gradiv
2./ 9.00 – 10.00 Zbor združenja
3./ 10.00 – 10.30 Pavza
4./ 10.30 – 13.00 Predavanja
a./ mag. Mihael Kranjc (dve šolski uri):
- Postavke obračuna nagrad izvedencev in cenilcev s pojasnili (tako za pisne izdelke, kot ustna podajanja izvedenskih mnenj, opredelitve dodatkov, znižanj, kaj zajema dodatna dokumentacija, kaj vštevati v materialne stroške, predlog komunikacije s sodiščem glede zaračunavanja storitev podizvajalcev...)
- Predstavitev predloga stroškovnika
- Davčna obravnava prejemkov sodnih izvedencev in cenilcev glede na status izvedenca/cenilca (ali deluje kot fizična oseba ali ima registrirano opravljanje dejavnosti, ravnanje ob prejemu informativnega obračuna dohodnine...)
- Predstavitev načina določitve davčne osnove davkov od dohodkov iz dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.
b./ Miran Lovrin (ena šolska ura):
Smernice za tržno vrednotenje kmetijskih zemljišč s poudarkom na dohodkovni metodi in kolobarjih.
5./ 13.00 – Zaključek

Dnevni red Zbora Združenja:
1. Otvoritev občnega zbora, določitev zapisnikarja, overovateljev zapisnika in verifikacijske komisije
2. Poročilo o aktivnostih združenja v letu 2014
3. Nadomestne volitve v Upravni odbor, v Nadzorni odbor in častno razsodišče ZSICkmet
4. Pooblastilo Upravnemu odboru za določitev članarine 2014 in za sprejem zaključnega računa
5. Razno
Za kotizacijo šteje plačana članarina za leto 2014, ki po sklepu UO ZSICkmet znaša 75,00 EUR, za nečlane je kotizacija 150,00 EUR. Kotizacijo je potrebno nakazati do vključno 19.11.2014 na naslov ZSICkmet: TRR : SI56 0230 0001 9572 772, Sklic : 00 2014, Namen: ČLANARINA 2014 (za nečlane KOTIZACIJA 2014). Na seminarju se boste evidentirali z dokazilom o plačilu članarine/kotizacije. Istočasno naprošamo člane združenja, ki morebiti niso plačali članarine za leto 2012 (50,00 EUR) in za leto 2013 (50,00 EUR), da to storijo sočasno, saj bo v obratnem UO primoran neplačnike črtati iz Združenja.

Udeleženci seminarja bodo prejeli potrdila o udeležbi na seminarju, ki se v skladu z določbami šestega odstavka 87. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 - ZJNepS, 33/11, 75/12 - ZSPDSLS-A in 63/13) in 6. člena Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Ur. l. RS 88/10, 1/12 in 35/13) lahko priznavajo kot dokazila o strokovnem znanju in praktičnih izkušnjah


Vabljeni!

Predsednik ZSICkmet:
                                                  Miran LOVRIN