Objavljeno 2014

Predaja dokazil o izobraževanju

Objavljeno .

Spoštovana kolegica, spoštovani kolega

 

Zagotovo vsi sodni izvedenci in sodni cenilci poznamo Zakon o sodiščih (Ur. l. RS 94/07, 45/08, 96/09, 33/11 in 63/13) in njegov 84. člen, ki pravi:

 

Sodni izvedenci so osebe, imenovane za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid in mnenje glede strokovnih vprašanj, za katera tako določa zakon ali glede katerih sodišče oceni, da mu je pri njihovi presoji potrebna pomoč strokovnjaka.

Sodni cenilci so osebe, imenovane za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid o gospodarskih lastnostih stvari ali pravice ter mnenje o njeni vrednosti oziroma o denarni vrednosti na njej povzročene škode.

Sodni tolmači so osebe, imenovane za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da na zahtevo sodišča tolmačijo na narokih oziroma prevajajo listine.

Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov so dolžni sodni izvedenci in sodni cenilci po preteku petih let od dneva imenovanja in ob preteku vsakih nadaljnjih pet let predložiti ministru, pristojnemu za pravosodje, dokazila o izpolnjevanju pogojev iz petega odstavka 87. člena tega zakona.

Torej smo sodni izvedenci in sodni cenilci skladno z določili zakona in skladno z določilom 36. člena Pravilnika o sodnih izvedencih in cenilcih (Ur. l. RS 88/2010, 1/2012 in 35/2013), dolžni vsakih 5 let dostaviti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 6. odstavka 87. člena Zakona o sodiščih.

 

Ker nam datumi radi pobegnejo, bi rad vse člane združenja sodnih izvedencev in sodnih cenilcev kmetijske stroke opozoril, da je bila večina imenovana s strani Ministrstva za pravosodje v letu 2004. Tako je bilo prvič potrebno dokazila resornemu ministrstvu dostaviti v letu 2009 (datum je odvisen od posameznikove odločbe o imenovanju) in drugič v letu 2014!

 

                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                                                       Miran LOVRIN

                                                                                                                                                                                                                                               Predsednik ZSICkmet