Pravila združenja

Objavljeno .

 

 

P R A V I L A

ZDRUŽENJA SODNIH IZVEDENCEV IN CENILCEV KMETIJSKE STROKE

SLOVENIJE

 

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen

 

Ime združenja je ZDRUŽENJE SODNIH IZVEDENCEV IN CENILCEV KMETIJSKE STROKE SLOVENIJE

(v nadaljnjem besedilu: združenje). Skrajšano ime združenja je ZDRUŽENJE SIC KMET SLOVENIJE.

 

Združenje je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi uresničevanja skupnih interesov na področju izvedeništva in cenilstva na kmetijskem področju.

 

Sedež združenja je v Ljubljani na naslovu: Kvedrova cesta 17, 1000 Ljubljana.

Sedež združenja se s sklepom občnega zbora lahko prilagodi bivališču vsakokratnega predsednika združenja.

Združenje deluje na območju Republike Slovenije.

 

2.člen

 

Združenje je strokovna organizacija, ki samostojno deluje na svojem strokovnem področju.

 

3.člen

 

Združenje se organizira z namenom, da strokovno poveže izvedence in cenilce kmetijske stroke v Sloveniji ter jim nudi strokovno, tehnično in organizacijsko pomoč.

 

4.člen

Delo združenja je javno.

 

Širša javnost je o delu združenja obveščena preko sredstev javnega obveščanja.

Zapisniki organov združenja so dostopni na vpogled članom, pošiljajo pa se članom upravnega in nadzornega odbora in vodstvom podružnic.

Seje organov združenja so javne, razen sej častnega razsodišča.

 

5.člen

 

Združenje je pravna oseba zasebnega prava.

 

6.člen

 

Združenje ima svoj žig pravokotne oblike velikosti 45 mm x 15 mm v katerem piše: Združenje sodnih izvedencev in cenilcev kmetijske stroke Slovenije in njegov sedež. Združenje ima lahko tudi manjši žig s skrajšanim imenom.

 

 

II.CILJI IN NALOGE

7.člen

Cilji in naloge združenja so:

 

- strokovno izpopolnjevanje članov in medsebojna pomoč pri delu

- priprava in predlaganje strokovnih osnov, učnih pripomočkov in metodologije za delo izvedencev in cenilcev

- oblikovanje stališč in mnenj do aktualne problematike iz področja kmetijskega cenilstva in izvedeništva

- informiranje članov z aktualnostmi na področju dela

- sodelovanje s sodišči

- sodelovanje z Ministrstvom za pravosodje

- sodelovanje z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

- sodelovanje s strokovnimi institucijami s področja kmetijstva in gozdarstva

- sodelovanje z društvi in sekcijami cenilcev in izvedencev drugih strok

- sodelovanje s Slovensko nepremičninsko zvezo

- sodelovanje pri testiranju usposobljenosti in priprava predlogov kandidatov za sodne izvedence in cenilce

- organiziranje strokovnega izobraževanja članov v obliki seminarjev in tečajev

- založništvo in izdaja strokovne literature s področja dejavnosti združenja v skladu z veljavno zakonodajo

- izdelava zahtevnejših cenilnih in izvedeniških ekspertiz

- druge naloge, ki jih terja dejavnost združenja.

 

 

III.ČLANSTVO

8.člen

Člani združenja so lahko:

-          sodni izvedenci in cenilci, ki imajo ustrezno kmetijsko izobrazbo raznih smeri in so vpisani v imenik pri Ministrstvu za pravosodje RS.

-          strokovnjaki s področja kmetijstva in sorodnih strok, ki sodelujejo s sodnimi izvedenci in cenilci kmetijske stroke in izpolnjujejo posebne pogoje, ki jih določi upravni odbor.

 

V združenje se izvedenci in cenilci včlanijo prostovoljno, tako da:

-          izpolnijo pristopno izjavo

-          sprejmejo Pravila in Kodeks združenja

-          poravnajo pristopnino in letno članarino.

 

9.člen

 

Člani združenja imajo naslednje pravice in dolžnosti:

- da izvršujejo delo sodnega izvedenca in cenilca z vso strokovno, moralno in materialno odgovornostjo ter v skladu z veljav­nimi predpisi, ki urejajo to področje dela

- da dajejo predloge za izboljšanje dela sodnih izvedencev in cenilcev

- da združenju posredujejo svoje strokovne izsledke in izkušnje

- da združenju posredujejo strokovne podlage in osnove za izvedensko in cenitveno dejavnost

- da se strokovno usposabljajo za izvedensko in cenitveno delo

- da se udeležijo strokovnih predavanj in na njih tudi aktivno sodelujejo s prenašanjem svojih izkušenj

- da svetujejo mlajšim kadrom pri razreševanju strokovnega prob­lema in uporabi ustreznega predpisa

- da se obnašajo odgovorno in ustrezno moralno-etičnim načelom pri uporabi primerov, kjer nastopajo kot

 drugi ali tretji raz­sodnik

- da gojijo normalne medsebojne odnose

- da skrbijo povsod pri svojem delu za povečanje statusne veljave in afirmacijo združenja

- da sodelujejo pri delu vseh organov združenja

- da sprejemajo nagrade in pohvale za svoje delo v združenju ter za dosežene uspehe

- da volijo in so izvoljeni v organe združenja

- da spoštujejo določbe teh Pravil

- da redno izpolnjujejo svoje finančne obveznosti do združenja.

 

 

10.člen

Članstvo v združenju preneha:

- z izstopom

- s črtanjem

- z izključitvijo na podlagi odločitve disciplinskega sodišča

- s smrtjo.

 

11.člen

 

Član izstopi iz združenja prostovoljno, ko poda organom združenju pisno izjavo o izstopu. Pred izstopom mora član poravnati svoje obveznosti do združenja. Član je črtan iz združenja, če ne plačuje članarine v dobi zadnjih dveh let.

 

12.člen

 

Član se izključi, če grobo krši pravice in dolžnosti naštete v pravilih, če zavestno ravna proti interesu združenja, in če je pred sodiščem obsojen za nečastno dejanje.

 

 

IV. ORGANIZACIJA ZDRUŽENJA

 

13.člen

Organi združenja so:

- občni zbor združenja (krajše zbor)

- upravni odbor

- nadzorni odbor

- častno razsodišče

14.člen

 

Najvišji organ združenja je občni zbor. Sestavljajo ga vsi člani združenja

 

Občni zbor se skliče po potrebi. Skliče ga upravni odbor na svojo pobudo, na predlog predsednika ali na zahtevo tretjine članov združenja. To mora storiti v roku enega meseca, sicer jo lahko skliče polovica članov.

 

15.člen

 

Zbor odpre predsednik združenja in ga vodi. Za vodenje volilnega zbora se izvoli delovno predsedstvo. Zbor določi še zapisnikarja, dva overitelja in po potrebi druge delovne organe.

O poteku zbora se piše zapisnik.

 

16.člen

Občni zbor:

 

- sprejema pravila in druge akte združenja

- obravnava in sprejema poročila o delu in finančnem poslovanju združenja

- obravnava in sprejema program dela združenja

- sprejema sklepe in zadolžitve za upravni odbor in podružnice združenja

- voli in razrešuje organe in funkcionarje združenja

- odloča o načinu volitev in izvoli volilno komisijo

- odloča o prenehanju združenja

- odloča o pritožbah zoper ukrepe častnega razsodišča

- določa višino pristopnine in letne članarine na predlog upravnega odbora.

 

Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov združenja oziroma, če je po 30 minutah od sklica navzočih najmanj 10 članov.

Občni zbor sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov.

 

17.člen

 

Delo združenja organizira in vodi upravni odbor. Upravni odbor šteje 9 do 12 članov.

Točno število članov določi s sklepom zbora združenja ob vsakokratnih volitvah.

Mandat članov upravnega odbora traja štiri leta in se lahko ponovi.

 

18.člen

 

Upravni odbor ima zlasti naslednje naloge:

 

- upravlja združenje v času med dvema zasedanjema občnega zbora

- sklicuje občni zbor združenja

- pripravlja program in poročilo o delu ter finančnem poslovanju združenja

- pripravlja predloge aktov in sklepov za zbor združenja

- pripravlja predlog kandidatne liste za vse organe združenja                    

- skrbi za finančno-materialno poslovanje združenja

- sprejema operativne letne programe dela in finančna poročila

- potrjuje letna poročila o delu in finančnem poslovanju, če se ne sestane letni občni zbor  

- sprejema programe dela podružnic in sekcij

- organizira strokovna srečanja in druge oblike dela članov združenja

- imenuje strokovne komisije oz. delovna telesa ter sekretarja in blagajnika.

- pripravlja predloge strokovnih osnov za delo sodnih izvedencev in cenilcev

- sodeluje z ministrstvi in sodišči

- zbira in posreduje informacije ter gradiva , ki so koristna za delo izvedencev in cenilcev

- sprejema predloge in vprašanja članov združenja in pripravlja ter posreduje odgovore

- vodi posle, ki zadevajo evidenco članov

- uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov združenja in naloge, za katere ga založi ali pooblasti zbor.

 

Upravni odbor je sklepčen, če je prisotnih večina članov.

Sklepi so sprejeti, če zanje glasuje večina prisotnih.

 

Iz razlogov racionalnosti lahko opravi upravni odbor skliče dopisno (E_mail) sejo. Na takšni seji sprejete sklepe je treba potrditi na prvi redni seji odbora.

 

19.člen

 

Za obravnavanje posameznih zadev, oziroma za delo na posameznih področjih, lahko zbor, upravni odbor

in predsednik imenujejo stalne ali občasne komisije oz. delovne skupine.

Sestavo, število, delovno področje, oziroma vsebino naloge se določi ob imenovanju komisije.

 

20.člen

 

Zaradi lažjega in učinkovitejšega dela ter boljšega informiranja članov se lahko ustanovijo podružnice združenja po teritorialnem principu. Podružnico ustanovi zbor združenja na pobudo članstva za območje enega ali več okrožnih sodišč v RS z najmanj petimi člani in jo sestavljajo vsi člani združenja iz določenega območja. Podružnica se sestane po potrebi in izvoli svoje vodstvo.

Podružnica ni pravna oseba in deluje po pravilih združenja. Program dela podružnice mora biti v skladu s sprejetim programom dela združenja.

Oblika stalnega delovanja so tudi delovna srečanja članov med letom, ki jih pripravlja upravni odbor.

 

21.člen

 

Predsednik zastopa in predstavlja združenje in je hkrati predsednik upravnega odbora.

 

Njegove naloge in obveznosti so:

- vodenje, upravljanje in organiziranje dela združenja

- odrejanje pri izvrševanju finančnega načrta in poslovanja

- priprava dnevnih redov in sklicevanje sej upravnega odbora in delavnih teles

- skrb za izvajanje sklepov občnega zbora, upravnega odbora in drugih organov združenja                        

- usmerjanje dela članov komisij, in drugih delavnih teles pri njihovih zadolžitvah

- vodenje sej upravnega odbora in letnega zbora združenja ter vsebinsko oblikovanje sklepov

- podpisovanje zapisnikov sej, ki jih vodi ter drugih aktov in dopisov združenja

- oblikovanje programov posvetov in predavanj, ki jih organizira združenje

- druge naloge, ki jih določajo ta pravila,  

 

22. člen

 

Upravni odbor lahko glede na potrebe imenuje sekretarja, ki ima predvsem naslednje naloge.

- skrb za zakonito in urejeno delovanje združenja

- sodelovanje pri organiziranju sej zbora, upravnega odbora ter drugih teles združenja                

- vodenje administracije, evidence in korespondence, sprejemanje in odpošiljanje pošte za združenje

- pisanje predlogov zapisnikov sej upravnega odbora in zbora ter drugih sestankov

- obveščanje in seznanjanje članov združenja s sklepi

- priprava gradiv za vse dejavnosti združenja.

 

Sekretar nadomešča predsednika v njegovi odsotnosti in opravlja naloge za kar ga pooblasti predsednik.

 

 

 

 

23. člen

 

Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, ki jih izvoli zbor za dobo štirih let in so lahko ponovno izvoljeni. Nadzorni odbor izvoli iz svoje srede predsednika.

 

Nadzorni odbor nadzira izvajanje sklepov zbora in upravnega odbora, njihovo usklajenost s pravili in drugimi akti združenja, uresničevanje in varstvo pravic in dolžnosti članov ter finančno materialno poslovanje združenja. Spremlja delo upravnega odbora med dvema občnima zboroma.

 

Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi člani, in če vsaj dva člana glasujeta za predlog sklepa.

Nadzorni odbor je odgovoren zboru in mu mora o svojem delu poročati na vsaki redni seji.

 

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani upravnega odbora, lahko pa se udeležijo njegovih sej, vendar brez pravice odločanja. Na seje upravnega odbora mora biti vabljen predsednik nadzornega odbora.

 

24. člen

 

Z namenom, da se v združenju zagotovi kakovostno in strokovno delo članov ter odgovornost do javnosti in v izogib sporov med člani, se oblikuje častno razsodišče.

 

Častno razsodišče obravnava medsebojne odnose članov združenja ter dejanja in obnašanje članov, ki pomenijo kršitev moralno-etičnih načel, ki so opredeljeni v kodeksu poklicne etike združenja.

 

Predlog za obravnavanje zadeve pred častnim razsodiščem lahko poda vsak član združenja, upravni odbor, ali drug prizadeti organ.

 

Častno razsodišče sestavljajo trije člani, ki jih izvoli zbor združenja za dobo štirih let in so lahko ponovno izvoljeni. Člani častnega razsodišča izvolijo izmed sebe predsednika.

 

Častno razsodišče lahko izreče naslednje ukrepe:

- opomin

- javni opomin

- izključitev.

 

Za postopek se smiselno uporabljajo določbe Zakona o kazenskem postopku.

 

Zoper sklepe častnega razsodišča se prizadeti član lahko pritoži v roku 15 dni na zbor združenja, ki o zadevi dokončno odloči.

 

 

SREDSTAVA IN DOHODKI

25.člen

Dohodki združenja so:

- vpisnina in članarina

- dotacije, donacije, volila

- dohodek iz dejavnosti združenja in naslova materialnih pravic

- javna sredstva

- drugi viri.

 

Presežek prihodkov nad odhodki, nastalih pri opravljanju svoje dejavnosti, mora združenje porabiti za izvajanje dejavnosti za katero je bilo ustanovljeno.

 

26.člen

 

Finančno poslovanje združenja se odvija preko poslovnega računa.

Odredbo-dajalec in podpisnik finančnih nalogov je predsednik in po pooblastilu predsednika sekretar.

 

Finančno poslovanje združenja mora potekati v skladu z računovodskimi standardi za društva.

Finančno poslovanje vodi blagajnik, ki ga pooblasti upravni odbor. Blagajnik pripravlja finančna poročila in jih posreduje upravnemu odboru. Denarna sredstva združenja se vodi v blagajniški knjigi.

 

Finančno poslovanje združenja je javno. Vsak član lahko zahteva vpogled v finančno in materialno poslovanje združenja.

 

Sekretarska in blagajniška opravila lahko opravlja ista oseba.

 

 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

27.člen

 

V primeru prenehanja delovanja združenja se s sklepom občnega zbora, po poravnanju vseh obveznosti, prenese njegovo premoženje na sorodno združenje po dejavnosti. Proračunska sredstva se vrnejo v proračun.                              

 

28.člen

 

Združenje preneha:

- s sklepom zbora z dvotretjinsko večino navzočih članov

- če pade število članov pod 10

- z odločbo pristojnega državnega organa.

 

29.člen

 

Spremembe in dopolnitve pravil se sprejemajo po istem postopku, kot velja za sprejem teh pravil.

 

30.člen

 

Ta pravila je sprejel občni zbor dne 25.10.2002 in veljajo takoj. Uporabljati se začnejo z dnem, ko pristojni organ sporoči, da je statut v skladu z Zakonom o društvih in je tako vpisan v register.

 

31.člen

 

S sprejetjem teh pravil prenehajo veljati PRAVILA DRUŠTVA SODNIH IZVEDENCEV IN CENILCEV KMETIJSKE STROKE SLOVENIJE sprejeta 28.10.1997.

 

 

V Ljubljani, 3. 12. 2011.

 

 

                                                                                                                                        

 

                                                                                                          Gorazd Maslo

                                                                                                          Predsednik