Zakonodaja

Objavljeno .

STANDARDI:
- Slovenski poslovno-finančni standardi ocenjevanja nepremičnin 1 (Ur. list RS št. 56/01)
- Slovenski računovodski standardi( Ur.l. RS, št. 107/2001 (67/2003 popr.)) s spremembami: (Ur.l. RS, št. 13/2003, 43/2004, 83/2004, 28/2005, 89/2005, 9/2006, 9/2006, 9/2006 in 119/2008)
- Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti 2011 (MSOV 2011) v pfd obliki
- Hierarhija standardov ocenjevanja vrednosti (Ur. list RS 47/04)
- Hierarhija pravil ocenjevanja vrednosti (Ur. list RS št. 106/10)
 
 
 - Zakon o davku na nepremičnine ((Uradni list RS, št. 101/13, 22/14 - odl. US)
 
- Uredba o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin ( Uradni list RS, št. 95/2011 z dne 25. 11. 2011)
 
- Zakon o sodiščih ( Ur.l. RS, št. 19/1994, s spremembami Ur.l. RS, št. 45/1995, 26/1999-ZPP, 38/1999, 45/1999 Skl.US: U-I-144/95, 28/2000, 26/2001-PZ, 56/2002-ZJU, 16/2004-ZZZDR-C, 73/2004, 23/2005-UPB1, 72/2005, 100/2005-UPB2, 49/2006-ZVPSBNO, 127/2006, 27/2007-UPB3, 67/2007, 94/2007-UPB4, 101/2007 Odl.US: Up-679/06-66, U-I-20/07, 31/2008 Skl.US: U-I-304/07-11, 45/2008, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 96/2009, 86/2010-ZJNepS,
 
- Pravilnik o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Ur.l. RS, št. 88/2010 , 1/2012 in 35/13)
 
- Davčna obravnava dohodkov sodnih izvedencev (Pravna praksa, letnik 2008, številka 47, stran 22) (v pdf obliki)
 
Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD) (Ur.l. SRS, št. 23/1976 s premembami Ur.l. SRS, št. 24/1988, RS, št. 110/1999, 31/2003 Odl.US: U-I-72/00-15, 73/2004, 25/2005-UPB1, 9/2011-ZUKD-1, in 47/2012) (v pdf obliki)
 
Enotna metodologija za ugotavljanje vrednosti kmetijskega zemljišča in gozda (Ur.l. SRS, št. 10/1987, Spremembe: Ur.l. SRS, št. 30/1989) (v pdf obliki)
 
- Navodilo o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma premoženja (Ur.l. RS, št. 23/1992,  Spremembe: Ur.l. RS, št. 42/1993 Odl.US: U-I-72/92-23, 65/1993 Odl.US: U-I-82/92-27, 26/2000, 6/2008 Skl.US: U-I-251/07-6) (v pdf obliki)
 
Odlok o načinu določanja vrednosti kmetijskih zemljišč, gozdov in zemljišč, uporabljenih za gradnjo, v postopku denacionalizacije (Ur.l. RS, št. 16/1992, Spremembe: Ur.l. RS, št. 21/1992, 6/2008 Skl.US: U-I-251/07-6) (v pdf obliki)
 
- Zakon o evidentiranju nepremičnin - ZEN  (Uradni list RS, št. 47/2006, 65/2007 - Odločba US, 106/2010 - ZDoh-2H in 47/2012 - ZUKD-1A)
 
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin - ZMVN  (Uradni list RS, št. 50/2006, 87/2011 in 40/2012 - ZUJF)
 
- Stvarnopravni zakonik – SPZ (Uradni list RS, št. 87/2002 z dne 17. 10. 2002, spremembe Ur.l. RS, št. 18/2007 Skl.US: U-I-70/04-18)
 
- Zakon o urejanju prostora – ZUreP-1  (Uradni list RS, št. 110/2002 (8/2003 – popr.), 58/2003 – ZZK-1, 33/2007 - ZPNačrt, 108/2009 - ZGO-1C, 79/2010 Odl.US: U-I-85/09-8 in 80/2010 - ZUPUDPP (106/2010 popr.))
 
- Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008 – ZVO-1B, 108/2009, 80/2010 - ZUPUDPP (106/2010 popr.) in 43/2011 - ZKZ-C, 57/2012 in 57/2012-ZUPUDPP-A) 
 
 - Zakon o graditvi objektov – ZGO-1 (Ur.l. RS, št. 110/2002 s spremembami Ur.l. RS, št. 97/2003 Odl.US: U-I-152/00-23, 41/2004-ZVO-1, 45/2004, 47/2004, 62/2004 Odl.US: U-I-1/03-15, 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34 in 57/2012)
 
 - Zakon o kmetijskih zemljiščih – ZKZ  (Ur.l. RS, št. 59/1996 s spremembami Ur.l. RS, št. 31/1998 Odl.US: U-I-340/96, 1/1999-ZNIDC, 54/2000-ZKme, 68/2000 Odl.US: U-I-26/97-8, 27/2002 Odl.US: U-I-266/98-72, 58/2002-ZMR-1, 67/2002, 110/2002-ZUreP-1 (8/2003 popr.), 110/2002-ZGO-1, 36/2003, 55/2003-UPB1, 43/2011, 71/2011-UPB2 in 58/2012)
 
- Stanovanjski zakon – SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/2003, 18/2004 - ZVKSES , 47/2006 - ZEN, 9/2007 Odl.US: P-31/06-4, 18/2007 Skl.US: U-I-70/04-18, 45/2008-ZVEtL, 57/2008, 90/2009 Odl.US: U-I-128/08-23, Up-933/08-18, 62/2010-ZUPJS, 56/2011 Odl.US: U-I-255/09-14, 87/2011 in 40/2012-ZUJF)
 
- Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi - ZVETL (Uradni list RS, št. 45/2008 in 59/2011)
 
- Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije - ZIPI (Uradni list RS, št. 8/2010)
 
- Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP) (Ur.l. RS, št. 80/2010, (106/2010 popr.) s spremembami Ur.l. RS, št. 57/2012)
 
- Pravilnik o določanju in vodenju bonitete zemljišč (Ur.l. RS, št. 47/2008)
 
- Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev (ZDKG) (Ur.l. RS, št. 70/1995 s spremembami Ur.l. RS, št. 54/1999 Odl.US: U-I-76/97) in 30/2013