Objava sprememb Zakona o sodiščih

Objavljeno .

Pozdravljeni

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem list RS, št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015 objavljen:

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SODIŠČIH (ZS-L)

z naslednimi besedilom:

85. člen se spremeni tako, da se glasi:
»85. člen
Osebe, imenovane za sodnega izvedenca ali sodnega cenilca, se smejo sklicevati na ta status:
– kadar dajejo izvide, mnenja in cenitve na zahtevo sodišča v sodnem postopku,
– kadar dajejo izvide, mnenja in cenitve na zahtevo upravnega organa v upravnem postopku ali
– če drug zakon ali uredba določa njihovo delovanje.
Osebe, imenovane za sodnega tolmača, se smejo sklicevati na ta status:
– kadar dajejo tolmačenja in prevode na zahtevo sodišča ali drugega državnega organa,
– kadar dajejo tolmačenja in prevode na zahtevo stranke zaradi uveljavljanja njenih pravic,
– če drug zakon ali uredba določa njihovo delovanje.«.
8. člen
V prvem odstavku 86. člena se za se besedo »tolmače« doda besedilo »na podlagi javnega poziva«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ministrstvo, pristojno za pravosodje, dvakrat v koledarskem letu objavi poziv k predložitvi vlog za imenovanje sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev. Poziv se objavi glede na potrebe na posameznem strokovnem področju in podpodročju izvedenskega ali cenilskega dela oziroma glede na potrebe za posamezen tuj jezik, ki se ugotovijo na podlagi obrazloženih mnenj predsednikov posameznih sodišč.«.