Nedelovanje Serverja SICkmet v soboto, dne 07.04. 2018

Objavljeno .

Pozdravljeni!

Iz strežniške službe, kjer gostuje domena SICkmet smo prejeli naslednje obvestilo:

 
Pozdravljeni!
 
V soboto, dne 07.04. 2018 ob 23.30 uri, bo na strežniškem okolju, kjer gostuje vaš paket gostovanja, izvedena nadgradnja cPanel komponente EasyApache, ki skrbi za delovanje spletnega strežnika Apache in pripadajočih modulov.

Med samo nadgradnjo bodo spletne strani na tem strežniškem okolju nekaj minut nedosegljive.

V primeru, da po nadgradnji opazite težave v delovanju spletnih strani, smo seveda na voljo za pomoč ali nasvet.

Z lepimi pozdravi,
ekipa NEOSERV

Sprememba Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih

Objavljeno .

Pozdravljeni.

V Uradnem list RS, št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015 je objavljen "Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih"

 

2086. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih, Stran 5617.

Na podlagi sedmega odstavka 87. člena in 91. člena, v zvezi z 92. členom Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13 in 17/15) izdaja minister za pravosodje

P R A V I L N I K

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih

1. člen

V Pravilniku o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (Uradni list RS, št. 88/10, 1/12 in 35/13) se v drugem odstavku 2. člena beseda »stranko« nadomesti z besedilom »tistega, ki je zahteval njegovo delovanje na podlagi drugega zakona ali uredbe (v nadaljnjem besedilu: naročnik)«, beseda »stranke« pa se nadomesti z besedo »naročnika«.

2. člen

V 3. členu se beseda »stranki« nadomesti z besedo »naročniku«.

3. člen

Naslov 4. člena se spremeni tako, da se glasi: »(Javni poziv)«.

V prvem odstavku se pred besedo »sodišča«, črta črka »o«.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Po objavi javnega poziva k predložitvi vlog za imenovanje izvedencev in cenilcev v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani ministrstva, vloži oseba, ki želi biti imenovana za izvedenca oziroma cenilca (v nadaljnjem besedilu: kandidat) vlogo pri ministrstvu.«.

4. člen

Tretji odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Kandidat opravlja preizkus v rokih, ki jih določi Center za izobraževanje v pravosodju (v nadaljnjem besedilu: CIP).«.

V četrtem odstavku se beseda »roku« nadomesti z besedo »rokih«.

5. člen

8. člen se črta.

6. člen

Četrti odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(4) V primeru prejema nove štampiljke mora izvedenec oziroma cenilec staro štampiljko takoj vrniti ministrstvu.«.

7. člen

Četrti odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(4) V primeru prejema nove izkaznice mora izvedenec oziroma cenilec staro izkaznico takoj vrniti ministrstvu.«.

V petem odstavku se črta beseda »uradno«.

8. člen

V 16. členu se v naslovu beseda »Uničenje« nadomesti z besedo »Hramba«.

V besedilu se besedi »komisijsko uniči« nadomestita z besedo »hrani«.

9. člen

19. člen se črta.

10. člen

V 23. členu se za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi:

»Odredba se objavi na spletni strani ministrstva.«.

11. člen

Prvi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) O svoji odločitvi minister izda odločbo, ki se vroči izvedencu oziroma cenilcu. Z odločitvijo ministra se seznani tudi predlagatelja razrešitve.«.

12. člen

V 25. členu se besedilo »Center za izobraževanje v pravosodju (v nadaljnjem besedilu: CIP)« nadomesti z besedo »CIP«.

13. člen

V drugem odstavku 27. člena se beseda »katero«, nadomesti z besedo »katerega«.

14. člen

Za črtanim desetim odstavkom 30. člena se doda nov enajsti odstavek, ki se glasi:

»(11) Pisne naloge, šifre kandidatov, izdelane pisne naloge, zapisniki in ostalo izpitno gradivo veljajo za izpitno tajnost in morajo biti kot tako tudi označeno.«.

15. člen

V šestem odstavku 35. člena se za besedo »prvega« dodata besedi »in drugega«.

16. člen

V drugem odstavku 36. člena se besedilo »odredi suspenz po določbah 19. člena tega pravilnika in« črta.

17. člen

Za petim odstavkom 52. člena se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:

»(6) V primeru, da izvedenec oziroma cenilec uveljavlja nadomestilo plače v skladu s 44. členom tega pravilnika, ni upravičen do nagrad iz tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena.«.

18. člen

Četrti in peti odstavek 53. člena se spremenita tako, da se glasita:

»(4) Naročnik izvida in mnenja oziroma cenitve mora stroške in nagrado plačati v petnajstih dneh od prejema računa oziroma stroškovnika, razen če zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije ne določa drugače.

(5) Pri odmeri nagrade se upošteva vrednost po tarifi, veljavni na dan odmere.«.

Šesti odstavek se črta.

Dosedanji sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek postanejo šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek.

19. člen

54. člen in »Obrazec vloge za imenovanje za sodnega izvedenca/cenilca« ki je priloga pravilnika se črtata.

20. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 705-422/2015

Ljubljana, dne 6. julija 2015

EVA 2015-2030-0040

mag. Goran Klemenčičl.r.

Minister

za pravosodje

Vabilo članom na redno sejo SICKMET

Objavljeno .

Obveščamo vse člane, da je v zaprtem delu objavljeno Vabilo na redno sejo Zbora ZSICkmet, ki bo v soboto 20.06.2015 ob 11. Uri v prostorih Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva v Žalcu, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec.

Za ogled tega vabila, se morate prijavit z uporabniškim imenom in geslom.

Objava smernic tržnega vrednotenja

Objavljeno .

Obveščamo vse člane, da so v zaprtem delu objavljene: "Smernice za tržno vrednotenje kmetijskih zemljišč-2"

Spremembe se nanašajo na:

- drugi odstavek Uvoda Smernic na  1. strani (predlog g. Blažiča, Okrožno sodišče Nova Gorica) in
- na 5. strani dodana nova točka "Drugi vplivi" (predlog predsednika ZSICkmet na predlog Zveze agrarnih skupnosti Slovenije).

V ostalem so smernice nespremenjene.

 

Apel za plačilo članarine 2014

Objavljeno .

ZDRUŽENJE SODNIH IZVEDENCEV

IN CENILCEV KMETIJSKE STROKE

SLOVENIJE

Murska Sobota, Kardoševa ulica 8

9000 MURSKA SOBOTA

[email protected]

TRR SI56 0230 0001 9572 772

Davčna št. SI 27021432

Davčni zavezanec: NE

 

VSEM NEPLAČNIKOM ČLANARINE

ZA LETO 2014

Spoštovani

Žal je edini vir prihodkov Združenja sodnih izvedencev in sodnih cenilcev kmetijske stroke Slovenije le letna članarina. Po sklepu Upravnega odbora, ki ga je potrdil Zbor ZSICkmet 22.11.2014 znaša članarina za leto 2014 (v kar je bila za udeležence izobraževanja všteta tudi kotizacija) 75,00 EUR.

Stroški v letu 2015 bodo predvidoma nekoliko višji zaradi spremembe Zakona o sodiščih in bo verjetno vložena ustavna presoja v imenu sodnih cenilcev in sodnih izvedencev kmetijske, gradbene in gozdarske stroke. Poleg navedenega pa bodo tudi v letu 2015 prisotni običajni stroški s poslovanjem, organiziranjem letnega izobraževanja, angažiranjem pri sprejemanju nekatere zakonodaje (kategorizacija cest, agrarne skupnosti, vrednotenje v postopkih razlastitve,….).

Pravila ZSICkmet v svojem 8. členu navajajo, da se v ZSICkmet izvedenci in cenilci včlanijo prostovoljno, med drugim tako da poravnajo pristopnino in letno članarino.

Pri pregledu plačil smo ugotovili, da je članarino za leto 2014 plačalo le 95 članov, od teh trije v nepopolnem znesku.

Upravni odbor ZSICkmet je na svoji 6. redni seji dne 27.02.2015 obravnaval problematiko nekoliko skromnega plačevanja članarine in sprejel naslednji sklep: Vse člane, ki niso poravnali članarine, ali niso v celoti poravnali članarine, se pisno obvesti za obvezo plačila članarine po sklepu Zbora v višini 75,00 EUR za leto 2014. Ravno tako se jih obvesti, da se jih bo v primeru neplačila članarine črtalo iz Združenja.

Novi člani Združenja bodo obremenjeni z običajno članarino, povratniki poleg te tudi z zneskom dvojne letne članarine (ponovna pristopnina) za pokritje stroškov, ki jih ima Združenje vsako leto za svoje člane (izobraževanje, sodelovanje z Ministrstvi, sodelovanje s sorodnimi društvi in združenji).

Ker so lahko naše evidence slabe naprošamo vse tiste, ki ne delajo več sodno izvedenskega ali sodno cenilskega dela in tudi ne želijo biti več člani ZSICkmet, da nas o tem obvestijo. V primeru, ko je nekdo že plačal celotno članarino za leto 2014, pa to ni razvidno iz naše evidence, ga vljudno naprošamo, da nam pošlje dokazilo o plačilu, hkrati pa se mu opravičujemo za nepotrebno nadlegovanje. Vse ostale pa vljudno naprošamo, da do 15.04.2015 poravnajo še neplačano članarino za leto 2014.

Vaš odgovor oz. plačilo članarine za ZSICkmet pričakujemo v kratkem.

S spoštovanjem

                                                                                                          Miran LOVRIN

                                                                                              Predsednik ZSICkmet Slovenije