Obvestilo članom, o posredovanju kontaktnih podatkov Ministrstvu za pravosodje

Objavljeno .

Spoštovani

Vse člane združenja vljudno obveščamo, da so na podlagi petega odstavka 88. člena Zakona o sodiščih (Ur. l. RS št. 94/07, št. 101/07 – odločba US, št. 96/09, št. 33/11, št. 63/11 in št. 17/15)

dolžni vsako leto in sicer do konca prvega meseca v koledarskem letu, Ministrstvu za pravosodje sporočiti, ali  so podatki o poštnem naslovu, na katerem so dosegljivi, naslovu stalnega prebivališča, kontaktni telefonski številki, kontaktni številki telefaksa in naslovu elektronske pošte nespremenjeni in ali so vsi podatki iz prvega in drugega odstavka 87. člena tega zakona točni in se v predhodnem letu niso spremenili.
Ker je rok za dostavo izjave že potekel pred več kot mesecem dni, predlagamo, da tisti, ki izjav ministrstvu še niste dostavili, to storite čimprej. 
Sankcija za nejavljanje podatkov je predvidena v 6. odstavku 88. člena Zakona o sodiščih:
Če sodni izvedenec ne posreduje pisne izjave v roku iz drugega stavka prejšnjega odstavka, ga ministrstvo, pristojno za pravosodje, izbriše iz tistega imenika, ki je objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za pravosodje, in se ponovno vpiše v ta imenik po posredovanju zahtevane izjave.


Miran LOVRIN, predsednik ZSICkmet