Poziv za namenitev 0,5% dohodnine Združenju sodnih izvedencev in sodnih cenilcev kmetijske stroke Slovenije

Objavljeno .

ZDRUŽENJE SODNIH IZVEDENCEV
IN CENILCEV KMETIJSKE STROKE
SLOVENIJE
Borejci 1a, 9251 TIŠINA
[email protected]


Štev.: 9/2019
Dat.: 21.10.2019


Vsem članom ZSICkmet


Združenje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev kmetijske stroke Slovenije ima na podlagi odločbe Ministrstva za pravosodje RS, št. 014-8/2018/12, z dne 23.08.2018, status nevladne
organizacije v javnem interesu na področju pravosodja. To dejstvo je vključeno v Pravila ZSICkmet dne 17.11.2018 ter zavedeno pri pristojnem upravnem organu za registracijo
združenja – Odločba Upravne enote Murska Sobota, št. 215-27/2019-5(0201), z dne 14.03.2019.

Zgoraj navedena dejstva omogočajo, da se davkoplačevalci, skladno s 142. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2)(Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US,
24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19 in 28/19) opredelijo, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene
po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov.
Za splošno-koristne namene po tem členu se štejejo humanitarni nameni (vključno z varstvom človekovih pravic), nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski,
dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje
navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti, in katerim je s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona, zaradi opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali
določeno, da je njihova dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna.


Pozivamo vse člane ZISCkmet (ti pa lahko tudi svoje sorodnike, prijatelje, znance,……), da stopijo na najbližji davčni urad (FURS) in priglasijo bodočo odvedbo 0,5% dohodnine
našemu združenju: Združenje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev kmetijske stroke Slovenije, Borejci 1a, 9251 Tišina, matična številka 5897220000, davčna številka 27021432, TRR: SI56 0230 0001 9572 772 pri NLB d.d.

Miran Lovrin
Predsednik ZSICkmet