Obveznost posredovanja izjave o delu – obvestilo MP

Objavljeno .

Pozdravljeni

Iz Ministrstva za Pravosodje smo dobili dopis, da morajo sodni izvedenci, sodni cenilci in sodni tolmači Ministrstvu za pravosodje posredovati pisno izjavo o delu v prejšnjem koledarskem letu, in sicer najkasneje do konca januarja v posameznem koledarskem letu. Upoštevaje 51. člen navedenega zakona, morajo vsi navedeni strokovnjaki pisno izjavo o delu prvič posredovati do konca januarja 2020 za koledarsko leto 2019.

 

Priloga:

- dopis MP z dne 19.11.2019 "Obveznost_posredovanja_izjave_o_delu_P.pdf"

- Navodila za izpolnjevanje tabele.docx

- IZJAVA O DELU - izvedenci_cenilci_tolmaci.docx

Obrazec za poročanje združenju na podlagi našega pravilnika, bo objavljen  po sprejemu na decembrski seji upravnega odbora ZSICKMET.

Lp

Predsednik ZSICKMET

Miran LOVRIN
Dobrovnik 265a
9223 Dobrovnik

 

 

 

POZIV ZA PREDLOGE SPREMEMB SMERNIC

Objavljeno .

Spoštovani

Na zadnjem Zboru Združenja sodnih izvedencev in sodnih cenilcev Slovenije, v Ljubljani, dne  12.10.2019, so bili vsi člani Združenja pozvani, da bi naj čimprej dostavili predloge za morebiti potrebne spremembe tako Smernic tržnega vrednotenja kmetijskih zemljišč, kakor tudi Smernic določanja odškodnin za kmetijska zemljišča v postopkih razlaščanja in sklepanja pogodb v izogib razlastitve, še zlasti njunih kolobarjev. Do sedaj sta prispela zgolj dva načelna predloga.

PONOVNO POZIVAMO VSE ČLANE, DA PODAJO KONKRETNE PREDLOGE SPREMEMB ZGORAJ NAVEDENIH AKTOV, V KOLIKOR SMATRAJO ZA POTREBNO IN TO NAJPOZNEJE DO KONCA MESECA NOVEMBRA 2019. V ZAČETKU MESECA DECEMBRA 2019 BO UPRAVNI ODBOR PROUČIL PRISPELE PREDLOGE TER JIH V PRIMERU UPRAVIČENOSTI, VGRADIL V OBA NAVEDENA AKTA IN OBJAVIL NA SPLETNI STRANI ZDRUŽENJA, Z ZAČETKOM VELJAVNOSTI S 01.01.2020.

Miran LOVRIN

Predsednik ZSICkmet

Poziv za namenitev 0,5% dohodnine Združenju sodnih izvedencev in sodnih cenilcev kmetijske stroke Slovenije

Objavljeno .

ZDRUŽENJE SODNIH IZVEDENCEV
IN CENILCEV KMETIJSKE STROKE
SLOVENIJE
Borejci 1a, 9251 TIŠINA
zdruzenje.sickmet@gmail.com


Štev.: 9/2019
Dat.: 21.10.2019


Vsem članom ZSICkmet


Združenje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev kmetijske stroke Slovenije ima na podlagi odločbe Ministrstva za pravosodje RS, št. 014-8/2018/12, z dne 23.08.2018, status nevladne
organizacije v javnem interesu na področju pravosodja. To dejstvo je vključeno v Pravila ZSICkmet dne 17.11.2018 ter zavedeno pri pristojnem upravnem organu za registracijo
združenja – Odločba Upravne enote Murska Sobota, št. 215-27/2019-5(0201), z dne 14.03.2019.

Zgoraj navedena dejstva omogočajo, da se davkoplačevalci, skladno s 142. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2)(Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US,
24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19 in 28/19) opredelijo, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene
po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov.
Za splošno-koristne namene po tem členu se štejejo humanitarni nameni (vključno z varstvom človekovih pravic), nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski,
dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje
navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti, in katerim je s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona, zaradi opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali
določeno, da je njihova dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna.


Pozivamo vse člane ZISCkmet (ti pa lahko tudi svoje sorodnike, prijatelje, znance,……), da stopijo na najbližji davčni urad (FURS) in priglasijo bodočo odvedbo 0,5% dohodnine
našemu združenju: Združenje sodnih izvedencev in sodnih cenilcev kmetijske stroke Slovenije, Borejci 1a, 9251 Tišina, matična številka 5897220000, davčna številka 27021432, TRR: SI56 0230 0001 9572 772 pri NLB d.d.

Miran Lovrin
Predsednik ZSICkmet